Имедальхэм ахигъэхъон имурад

Урысыем и Кубок КъокIыпIэм къыщежьэгъэ спорт лъэпкъхэмкIэ къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр Москва хэкум щыкIуагъэх.

ШотоканымкIэ зэхащэгъэ зэнэ­къокъум илъэс 20-м нэс зыныбжь­хэм яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэ­лъэгъуагъ. Урысыем ишъолъыр 40-м нахьыбэмэ ябэнакIохэм язэIукIэгъухэр гъэшIэгъонэу кIуа­гъэх.

Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м, пащэр Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс, зыщызыгъэсэрэ Дарья Проценкэм зэхэпхъэгъэ онтэгъугъэ зиIэхэм якуп иухьазырыныгъэ щиушэтыгъ. Пшъэшъэ 25-рэ Кубокым фэбэнагъ. Дарья Проценкэм я 3-рэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Хьаткъо Ахьмэд ипащэу Дарья Проценкэм шотокан бэнакIэм зыфегъасэ.

— Мыекъуапэ игурыт еджа­пIэу N 10-м Дарья Проценкэр щеджэ. ЕджапIэм идиректорэу Наталья Жарковар ныбжьыкIэхэр физкультурэм, спортым афэщагъэхэу пIугъэнхэм пылъ, зэхэщэн IофыгъохэмкIэ IэпыIэгъу къытфэхъу, — къытиIуагъ Хьаткъо Ахьмэд.

Мыгъэ Урысыем иныбжьыкIэхэм язэIукIэгъухэр Анапэ щыкIуагъэх. КумитэмкIэ зэнэкъо­къум хэлэжьагъэх Адыгеим щапIугъэ пшъашъэхэр. Мыекъуапэ щыщэу Маргарита Лоскутовам апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Дарья Проценкэм тыжьын медалыр хэгъэгум къыщыфагъэшъошагъ.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэу Мыекъуапэ щызэхащагъэхэм Д. Проценкэр ипшъэшъэгъухэм ягъусэу ахэлэжьагъ. Уры­сыем иныбжьыкIэхэм боевой искусcтвэхэмкIэ язэIукIэгъухэу 2023-рэ илъэсым, гъэтхапэм щыIэщтхэм ишъыпкъэу зафегъэхьазыры.

— Спортыр сыгу рехьы. ТикIэлэ­егъаджэхэм, тренерэу Хьаткъо Ахьмэд, спорт еджапIэм ипащэхэм сафэраз, — къы­Iуагъ Дарья Проценкэм. — Симедальхэм ахэз­гъахъо сшIоигъу.

Сурэтым итхэр: Хьаткъо Ахьмэдрэ Дарья Проценкэмрэ.