Гъэсэныгъэ форумым хэлэжьагъ

Я III-рэ Урысые-Узбек гъэсэныгъэ форумэу чъэпыогъум и 26 — 27-м Самарканд къэралыгъо университетым щыкIуагъэм шIэныгъэ-гъэсэныгъэ организациехэм, шIэныгъэ-технологическэ бизнесым, ведомствэ ыкIи министерствэхэм ялIыкIо ыкIи япэщэ 300 фэдиз хэлэжьагъ.

Апшъэрэ еджапIэхэм ясообществэхэр зэдэлэ­жьэнхэм, гъэсэныгъэм ипро­ект ыкIи ипрограммэхэр зэгъусэхэу зэха­гъэу­цонхэм ар фэIорышIэ.

Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Мамый Даутэ Iофтхьабзэм рагъэблэгъагъ. «Инновационные проекты междисциплинарной направленности в АГУ» зыфиIорэ лъэныкъом, джащ фэдэу «Приоритет 2030» зыфиIорэ программэм къыдыхэлъытагъэу апшъэрэ еджапIэм щызэхащэрэ проектхэм, сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм якъыхэгъэщынкIэ, ахэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ Iофыгъоу зэшIуахы­хэрэм ар къатегущыIагъ. АКъУ-мрэ Узбекистан иапшъэрэ еджапIэхэмрэ зэрэзэдэлажьэхэрэм ректорыр къыщыуцугъ.

Адыгэ къэралыгъо университетымрэ Узбекистан иапшъэрэ еджапIэхэмрэ зэрэзэдэлэжьэщтхэм Меморандумым зэдыкIэтхагъэх. ДжырэкIэ АКъУ-м Узбекистан щыщ студент 400 щеджэ.

Апшъэрэ гъэсэныгъэм имызакъоу кIэлэеджа­кIо­хэм гъэсэныгъэ тедзэ арагъэгъотыным лъэны­къохэр пылъых.

ДжырэкIэ Кавказ хьисап олимпиадэм ыкIи Гъэ­мэфэ хьисап еджапIэм Узбекистан икIэлэеджа­кIохэр чанэу ахэлажьэх.