Адыгэ культурэм фэгъэхьыгъагъ

АР-м и Къэралыгъо программэу «Лъэпкъ зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэр, цIыфхэм патриотическэ пIуныгъэ ягъэ­гъо­ты­гъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу мы мафэ­хэм Iэнэ хъурае зэхащагъ.

АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэу­рэ тилъэпкъэгъу­хэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэмкIэ и Комитетрэ Адыгэ къэралыгъо университетымрэ ащ кIэщакIо фэхъугъэх.

«КультурэмкIэ лъэпкъ зэгурыIоныгъэм къыфэ­кIогъэныр» зыфиIорэ Iоф­тхьабзэр Адыгеим къэ­ралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм рапхыгъ. Адыгэ культу-
рэм нахь игъэкIотыгъэу тегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм ­хэлэжьа­гъэх ыпшъэкIэ зыцIэ къетIогъэ комитетым, общественнэ организациехэм ялIыкIо­хэр, АКъУ-м икIэлэегъа­джэхэр ыкIи истудентхэр.

Iэнэ хъураем испикер хъугъэх Адыгэ къэралыгъо университетым ишIэныгъэ­лэжьхэу, филологие шIэны­гъэхэмкIэ докторэу, профессорэу Багъырэкъо Хьазрэт, филологие шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, доцентэу Хьамырзэкъо Нуриет, филологие шIэ­ныгъэхэмкIэ кандидатэу, доцентэу Ахъмэт Джульеттэ. Iофтхьабзэр зэрищагъ тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, доцентэу Цэй Заремэ.

Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм азыфагу зэгурыIоныгъэ илъынымкIэ культурэм мэхьанэ ин зэриIэр Iоф­тхьабзэм къекIолIагъэхэм къаIуагъ. Культурэмрэ ли­тературэмрэ зэпхыныгъэу яIэм, ижъырэ шэн хабзэ­хэр къызэтегъэнэжьынымкIэ гумэкIыгъоу къэуцухэ­рэм атегущыIагъэх.

АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр ыцIэкIэ ащ игуадзэу Константин Щербаковым къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарихыгъ.

— БэмышIэу урыс культурэм фэгъэхьыгъэ Iоф­тхьабзэ щыIагъ, джы непэ адыгэ культурэм тытегущыIэщт. Тикъэралыгъо лъэпкъ зэгурыIоныгъэ зэрилъыр ащ къеушыхьаты, — къыIуагъ Константин Щербаковым.

Лъэпкъ зэгурыIоныгъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр респуб­ли­кэм зэрэщызэхащэхэрэм ишIуагъэкIэ мамырныгъэ тишъолъыр зэрилъыр Iоф­тхьабзэм къекIолIагъэхэм къаIуагъ. НэмыкI цIыф лъэпкъхэм якультурэ зэгъэшIэгъэным шIогъэ ин зэрэпылъыр спикерхэм хагъэунэфыкIыгъ.

ДЕЛЭКЪО Анет.
Сурэтхэр Iэшъынэ А­с­лъан тырихыгъэх.

­