Щытхъур япэсыгъ

АР-м иветеранхэм я Совет игукъэ­кIыкIэ 2010-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу ветераным и Мафэ Адыгеим щыхагъэунэфыкIы. Къэралыгъо Советым — Хасэм иунашъо тетэу чъэпы­огъум иаужырэ бэрэскэшхо тефэу мы мэфэкIыр агъэнэфагъ.

Аукъодыеу а мэфэкIыр мэфэпчъым хагъэхьагъэп. Депутатхэм зэралъытэ­рэмкIэ, дзэм, IофшIэным, нэмыкI лъэныкъохэм яветеранхэм ягъэхъагъэхэм, республикэм ихэхъоныгъэ яIахьышIу зэрэхалъхьэрэм ягугъу тшIыныр япэсыгъ. Илъэс къэс сыд фэдэрэ купи хэхьэрэ ветеранхэм къалэжьыгъэ щытхъур Адыгэ Республикэм щафаIо. Ащ фэдэ мэфэкIым джыри зэ къегъэлъагъо Адыгеим ветеранхэм лъэ­шэу шъхьэкIафэ зэрэща­фа­шIырэр.

Ветеранхэм ялIыхъужъныгъэ, япытагъэ, щыIэныгъэр шIу зэралъэгъурэм лIэужыбэм щысэ тырахы, ягъэсэпэтхыдэхэм акIэдэIукIых, ныбжьыкIэ­хэм япIун чанэу ахэр хэ­лажьэх.

Адыгэ Республикэм заом ыкIи IофшIэным, УIэшыгъэ КIуа­чIэхэм, ухъумэкIо органхэм яветеранхэм я Совет итхьама­тэу Къоджэ Аслъан къызэриIуа­гъэмкIэ, ветеранхэр зыщагъэлъэпIэрэ нэмыкI мэфэкIхэри тиIэх: Хэгъэгум иухъумакIо и Маф, ТекIоныгъэм и Маф, нэмыкIхэр. Ау мы мафэр ветеранхэм шъхьэкIэфэ ин зэрафэтшIырэм изы шыхьатэу хъун зэрэфаер къыхигъэщыгъ.

— Непэ ехъулIэу Адыгеим иветеранхэм я Совет ветеран 127500-рэ хэт. Мыхэм ахэхьэх Хэгъэгу зэошхом, УIэшыгъэ КIуачIэхэм якъулыкъухэм, Iоф­шIэным, нэмыкI купхэм яветеранхэр. Куп зэфэшъхьафэу зэрэзэтефыгъэ­хэм укъыпкъырыкIымэ, Хэгъэгу зэошхом хэ­лэжьагъэу къэна­гъэр нэбгырэ 38-рэ ныIэп, зэо кIыбым щыIагъэхэу — 1122-рэ, IофшIэным иветеранхэр мин 28-рэ, зэо зэ­фэшъхьафхэм ахэлэ­жьагъэхэр нэбгырэ мини 6 фэ­диз мэхъух. Iо хэлъэп тихэгъэгуи, Адыгеими яуцун а зэкIэ­ми яIахь гъэнэфагъэ зэрэхашIы­хьагъэм, джыри зэрэхашIыхьэ­рэм, — къыIуагъ Къуаджэ Аслъан.

Джащ фэдэу Советым итхьаматэ къыхигъэщыгъэхэм ащыщ ветеранхэм, зыныбжь хэкIотагъэхэм ящыIэкIэ-псэукIэ, япсауныгъэ изытет гъэпытэгъэным республикэм ипащэхэм лъэшэу анаIэ зэрэтырагъэтырэр. Ащ ишыхьат тишъолъыр программэ зэфэшъхьафхэр зэрэщыпхыращырэр.

Ветеран пстэуми непэ гущыIэ фабэхэмкIэ зафигъазэзэ, мэфэкIымкIэ ар афэгушIо, япсауныгъэ къыкIимычэу илъэсыбэрэ щыIэнхэу афэлъаIо.