Адыгэ культурэм и Мафэ шъукъеблагъ!

Непэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние адыгэ культурэм и Мафэ щыкIощт.


Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэх адыгэ творческэ купхэм яконцерт, Iэпэщысэхэм якъэгъэлъэгъонэу тиIэпэIасэхэм къагъэхьазырыгъэр, мэфэкI шхыныгъохэу хьакIэхэм зэрапэгъокIыщтхэр.

МэфэкIым хэлажьэ зышIоигъо пстэури зэхэщакIохэм къырагъэблагъэ, ыпкIэ хэмылъэу чIагъэ­хьащтых. Пчыхьэм сыхьатыр 4-м Iофтхьабзэр рагъэжьэщт.