ЫпкIэ хэмылъэу къафагъэлъагъо

«ФАНК» зыфиIорэ шIэныгъэ кином фэгъэхьыгъэ фести­валым ишъолъыр площадкэ хъугъэ Адыгэ къэралыгъо уни­верситетыр.

Ащ къыдыхэлъытагъэу мы апшъэрэ еджапIэм иконцертнэ зал ыпкIэ хэмылъэу киноленти 6 къыщагъэлъэгъощт, нэ­ужым еплъыгъэхэмрэ экспертхэмрэ темэу къыщаIэтыгъэм тегущыIэщтых.

Документальнэ фильмэу «Будущее за нами?» зыфиIоу урыс режиссерэу Юлия Быба ыгъэуцугъэмкIэ фести­валыр къызэIуихыгъ. Технологическэ компаниехэм цIыфхэр зэрагъэIорышIэхэрэм, искусственнэ интеллектым шIуагъэ е зэрар къехьымэ тегущыIагъэх, джащ фэдэу тищыIэныгъэ тэ тIэкIэлъмэ, неущ къытэхъулIэн ылъэкIыщтым, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ урысые наукэм хэхъоныгъэу ыкIи амалэу иIэхэм ар афэгъэхьыгъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым иэкспертхэм, кIэлэегъаджэхэм ыкIи ащ еплъыгъэхэм зэфэ­хьысыжьхэр ашIыгъэх, яшIошIхэр къыраIотыкIыгъ.

ШэкIогъум и 1-м «Ковчег» зыфиIоу Станислав Ставиновым ыгъэуцугъэр къагъэлъэгъощт. Кавказ биосфернэ заповедникым, чIыопсым ар афэ­гъэхьыгъ.

— Бэмэ ашIэрэп Ты­гъэкъохьэпIэ Кавказыр анахь мэзыбэ зэрытхэм ыкIи осыбэ къызыщес­хэрэм зэращыщыр. Джащ фэд, анахь домбай иныр мыщ ис. Фильмэм уеплъы­мэ, домбаим, шъыхьэм, мышъэм ыкIи нэмыкI хьэ­кIэ-къуакIэхэм илъэсым ящыIакIэ, цIыфэу ахэр къэзыухъумэхэрэм ыкIи зэзыгъашIэхэрэм афэгъэ­хьыгъэу бэ узыщыгъозэщтыр, — къыщеIо мы IофшIагъэм ипэублэ гущыIэ.

Сыхьатыр 2-рэ такъикъ 35-м къэгъэлъэгъоныр рагъэжьэщт, ащ ыуж ­еплъыгъэхэм азыфагу зэнэкъокъу щызэхащэщт, текIоныгъэ къыдэзыхы­гъэхэм АКъУ-м ишIу­хьафтынхэр афагъэшъошэщтых.