Сэнэхьатхэм афэгъэхьыгъэу тырахыгъ

КIэлэеджакIохэм апае зэхащэгъэ федеральнэ программэу «Билет в будущее» зыфиIорэм иоператорэу гуманитар проектхэм я Фонд бэмышIэу веб-сериал ыгъэуцугъ. Сэнэхьатхэм якъы­хэхын ар фэгъэхьыгъ.

Iоныгъом и 28-м Москва, кинотеатрэу «КАРО Октябрь» зыфиIорэм ар апэрэу къыщагъэлъэгъуагъ ыкIи кIэлэеджэкIо мин 1,5-рэ ащ еп­лъыгъ. Адыгеим гъэсэныгъэ тедзэ щягъэгъотыгъэнымкIэ республикэ гупчэм апэрэу ащ щеплъыгъэх лицейхэу N 19-м ыкIи 35-м икIэлэегъэджэ-навигаторхэмрэ кIэлэеджакIохэмрэ.

— Обществэм, анахьэу ныбжьыкIэхэм языгъэпсэфыгъо уахътэ сериалхэм яплъынхэр зэрякIасэр къыдэтлъытагъ. СериалкIэ программэм имэхьанэ, ащ фэгъэхьыгъэ къэбархэр ныбжьыкIэхэм алъыдгъэIэсыныр нахь амалышIоу тлъытагъэ, — еIо гуманитар проектхэм я Фонд ипащэу Евгений Есиным.

КIэлэеджакIохэм сэнэхьатым икъыхэхынкIэ IэпыIэгъу афэхъунхэм пае зэрагъэуцугъэр къыдалъытэзэ сериалым хэтхэм аныбжь илъэс 25 — 30-м рагъэхъугъэп.

«Истории наших героев» зыфиIорэм нэбгырэ пэпчъ исэнэхьат къыфэкIонымкIэ гъогоу къыкIугъэр ары къыщыриIотыкIырэр.

Иван Есиным къызэриIорэмкIэ, проектым иавторхэм гъэсэныгъэу ныбжьыкIэхэм зэрагъэ­гъотын алъэкIыщтхэм ягугъу ашIырэп.

— Нэбгырэ пэпчъ зыщеджэщтыр ежь къы­хихын фае. ГущыIэм пае, зыр я 9-рэ классым ыуж колледжым чIэхьанышъ, сэнэхьат зэригъэгъотынэу фай, нэмыкIым апшъэрэ еджапIэм идиплом иIэныр ипшъэрылъ. «Билет в будущее» зыфиIорэм ныбжьыкIэхэр зыщеджэщтхэмкIэ яупчIэ джэуап ритыжьырэп, сэнэхьатэу агукIэ нахь зыфэща­гъэр къыхахынымкIэ IэпыIэгъу афэхъуныр ары пшъэ­рылъ шъхьаIэу иIэр, — еIо ащ.

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» къыдыхэлъы­тэгъэ проектэу «Билет в будущее» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ кIэлэеджакIохэм агукIэ зыфэщэгъэ сэнэхьатыр нахь игъэкIотыгъэу зэрагъэшIэн, заушэтын амал яI.

Проектым кIэлэеджакIохэм ямызакъоу, ахэм янэ-ятэхэри хэлэжьэнхэ амал яI. Сайтэу bvbinfo.ru зыфиIорэм зыщыптхын плъэкIыщт.

ДЕЛЭКЪО Анет.