Ригъэжьагъэр гъашIэм щылъэкIуатэ

Атлетикэ онтэгъумкIэ СССР-м спортымкIэ имастерэу Бибэ Мурат фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм икъалэ­хэм, районхэм къарыкIыгъэхэр зэнэкъокъум щызэIукIагъэх. Зэхахьэр пэублэ гущыIэкIэ къы­зэIуихыгъ Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» икъу­лыкъушIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ журналистэу Къудаикъо Алый.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэр» зэнэкъокъум кIэщакIо фэхъугъ. Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ испорт еджапIэу Чыржьын Мухьарбый ыцIэ зыхьырэр зэхэщэн IофыгъохэмкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъ.

Общественнэ IофышIэшхуагъ

Бибэ Мурат ныбджэгъоу, нэIуасэу иIагъэхэр, иIахьылхэр зэхахьэм хэлэжьагъэх. Ныбджэгъухэу Игорь Ганченкэр, Къэлэкъутэкъо Борис, ЛIыхъукIэ Азмэт зэIукIэгъум къыщыгущыIагъэх. Культурэм, спортым цIыф­хэр афэщэгъэнхэм, лъэпкъ шэн-хабзэхэр ягъэшIэгъэнхэм, Бибэ Мурат ишъыпкъэу зэрэпылъыгъэр, нэмыкI къэбархэр къаIотагъэх.
Мыекъопэ районым иIофшIапIэу «Руфа-Турым» ипащэу М. Бибэр зэрэщытыгъэм, СССР-м имызакъоу, Европэм, дунаим язэIукIэгъухэм М. Бибэр ахэлажьэзэ атлетикэ онтэгъумкIэ медалыбэ къызэрэдихыгъэр Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан зэхахьэм къыщиIуагъ.

РСФСР-м изаслуженнэ тренерэу, лъэпкъ шIэжьыр зыгъэлъапIэу Хъуажъ Мэджыд ары М. Бибэр атлетикэ онтэгъум фэзыгъэсагъэр, щыIэныгъэм нахь куоу хэзыщагъэр. Нарт батырыр итренер лъэшэу фэрэзагъ.

ШIушIагъэр кIодырэп

Чылэпхъэ дэгъу еуутмэ лэ­жьы­гъэ дэгъу къызэрэпхьыжьыщтыр М. Бибэм ышIэщтыгъ. ЛIымыщэкъо Рэмэзан къызэриIуагъэу, Бибэ Мурат зэхищэгъэ IофшIапIу «Руфа-Турыр» зекIоным пылъхэм ягупчэ хъугъэ, Урысыем ишъолъырхэм, IэкIыб хэгъэгухэм ащашIэ.

Хэкум къэзыгъэзэжьырэ тилъэпкъэгъухэм IэпыIэгъу язытырэ фондым ипащэу ар щытыгъ.

— Югославием тыкъикIыжьи Адыгеим къызытэгъэзэжьым, нэбгырабэмэ яшIуагъэ къытагъэкIыгъ. Абазэ Изэдин чIэсынэу унэ зэтегъэ­псыхьагъэр фэзышIыгъэр Бибэ Мурат ары, — къыти­Iуагъ Мэфэхьаблэ щыпсэурэ ГутIэ Рэмэдан. — Бибэ Мурат дэгъоу тшIэщтыгъэ, Тхьэм джэнэт лъа­пIэ къырет.

Зэнэкъокъур

Зэхахьэр зещэгъэным, зэнэкъокъум исудьяхэр къы­хэхыгъэнхэм, нэмыкI Iофхэм чанэу ахэлэжьагъ Адыгэ Респуб­ликэм атлетикэ онтэгъумкIэ испорт еджапIэу М. Чыржьыным ыцIэ зыхьырэм ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Сихъу Рэмэзан.

Судья шъхьаIэу Чэмбэхъу Анзор, ащ иIэпыIэгъухэу Гъубжьэкъо Арсен, Хьакурынэ Руслъан, Хьагъур Рэджэб, Шъаукъо Индар, фэшъхьафхэм япшъэрылъхэр дэгъоу агъэцэкIагъэх.
Тренерхэу Хьакурынэ Рус­лъан, Чэмбэхъу Анзор, Алексей Красновым, Роман Казаковым, Сихъу Аслъан, Кобл Адамэ, Владимир Драневым, Хьагъур Рэджэб, Гъубжьэкъо Арсен, фэшъхьафхэм агъэсэрэ батыр­хэм зэнэкъокъум яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ.

Къахэщыгъэх

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр купхэм къащызыхьыгъэхэм шъуа­щыдгъэгъозэн.

Бгъуашэ Асхьад, кг 55-рэ, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Къуныжъ Щамилэ ятIонэрэ, ТIэшъу Амир ящэнэрэ чIыпIэхэр аубытыгъэх.

Арсен Мнацаканян, кг 61-рэ, текIоныгъэр къыхьыгъ. А. Пугачевымрэ Д. Бербановымрэ ятIонэрэ, ящэнэрэ чIыпIэхэр афагъэшъошагъэх.

Вячеслав Понкратовым, кг 73-рэ, апэрэ чIыпIэр къыди­хыгъ. ПчыхьакIэ Амир ыкIи Федотов Михаил ятIонэрэ, ящэнэрэ чIыпIэхэр афагъэшъошагъэх.

Антон Шумаковым, кг 76-рэ, текIоныгъэр къыдихыгъ. Александр Кармановым ятIонэрэ, Святослав Полиным ящэнэрэ чIыпIэхэр ахьыгъэх.

Полин зэшъхьэгъусэхэр ягуа­пэу зэнэкъокъум еплъыгъэх, якIалэу Святослав игушIуагъо дагощыгъ.

Адыгэ Хасэм изэхэщэкIо куп хэтхэу МэщфэшIу Нэдждэт, Тэу Аслъан, ЦIыкIушъо Аслъан, Къуижъ Къэплъан спортсменхэм, тренерхэм, ны-тыхэм, М. Бибэм иIахьылхэм гущыIэгъу афэхъугъэх.

М. Бибэм ыпхъухэу Заремэрэ Аннэрэ зэхэщакIохэм лъэшэу зэрафэразэхэр къытаIуагъ. Яунагъо щызэдашти, хэушъхьафыкIыгъэ шIухьафтынхэр хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм афагъэшъошагъэх.

Бибэ Мурат исурэт зыте­шIыхьэгъэ медалыр, Адыгэ Хасэм ыгъэунэфыгъэ ахъщэ шIухьафтынхэр, щытхъу тхылъхэр спортсмен батырхэм язытыжьыгъэхэ Игорь Ганченкэр, Беджэлды Амырбый, ЛIымыщэкъо Рэмэзан, Хьакурынэ Руслъан, нэмыкIэхэри зэхэщэн IофхэмкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъэхэм афэразэх, спортсменхэм, тренерхэм гущыIэ фабэхэр афаIуагъэх.

Ригъэжьэрэ Iофыр ыгъэцэкIэныр шэнышIу зыфэхъугъэгъэ Бибэ Мурат лъапсэу ышIыгъэр щыIэныгъэм щылъэкIуатэ, лъэпкъ­хэм щысэшIу афэхъу.

ЕмтIылъ Нурбый.