Лъэпкъхэр зэфэзыщэрэ зэхахь

Адыгэ-абхъаз театрэхэм яя VII-рэ шъолъыр фестивалэу «Кавказский меловой круг» зыфиIорэр чъэпыогъум и 24-м Мыекъуапэ къы­щы­зэIуахыгъ.

Адыгэ Республикэм и ­Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм щызэхащэгъэ фестивалыр рагъэжьэным ыпэкIэ театрэхэм яIофышIэхэм, искусствэр зышIогъэшIэгъонхэм гущыIэгъу тафэхъугъ. Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу, Абхъазым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу Кукэнэ Мурат, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистхэу Жъудэ Аскэрбый, Бэгъу­шъэ Анзор «Кавказский меловой кругым» нахьыпэкIи хэлэ­жьагъэх, зэгъэпшэнхэр ашIы­гъэх.

— ТинэIосэ артистхэр, режиссерхэр фестивалым къэ­кIуагъэх, — къытиIуагъ Кукэнэ Мурат. — Нахьыбэрэ тызэIукIэ, тиIофшIакIэ къызэфэтIуатэ тшIоигъу.

Зэныбджэгъухэр щызэIукIагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адам ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ изаслуженнэ Iофы­шIэшхоу Сулейманов Юныс нэ­гушIоу хьакIэхэм апэгъокIыгъэу тырихьылIагъ.

— Маргарита Древницкаяр Краснодар щэпсэу, Ахэджэго Гощнур Щынджые щыщ, Дмитрий Родионовыр Москва щэпсэу. Театрэм фэгъэхьыгъэ сэ­нэхьатым зыфэдгъэсэнэу Москва тыщеджэзэ нэIуасэ тызэфэхъугъ, — тизэдэгущы-Iэгъу лъегъэкIуатэ ГИТИС-р къэ­зыу­хыгъэ Сулейманов Юныс, — Дмит­рий Родионовыр Адыгеим иныб­джэгъушIу, бэрэ Iэпы­Iэгъу къыфэхъу.

АР-м и Къэралыгъо камернэ музыкальнэ театрэу А. Хьанэ­хъум ыцIэ зыхьырэм ищыкIэгъэ театральнэ шъуа­шэхэр пчъа­гъэрэ къыритыгъэх, спектаклэ­хэм ягъэуцункIэ Д. Родионовыр иупчIэ­жьэгъоу бэрэ мэхъу.

Дмитрий Родионовыр Адыгеим апэрэу къэкIуагъ, арэу щыт­ми, бэшIагъэу ныбджэгъушIухэр щыриIэх.

Урысые Федерацием ите­ат­рэхэм яIофышIэхэм я Союз исекретарэу, журналэу «Сце­нэм» иредактор шъхьаIэу Дмит­рий Родионовыр фестивалым иосэшI куп итхьаматэу агъэ­нэфагъ.

Дунаим щыцIэрыIо Теат­рэшхоу Москва дэтым Iоф щи­шIагъ, театрэм имузееу Бах­рушиным ыцIэ зыхьырэм ипащэуи Д. Родионовыр щытыгъ.

— Адыгеим жьыр щыкъабз, дахэу къыщытпэгъокIыгъэх, къа­гъэлъэгъощт спектаклэхэм тигуапэу тяплъыщт, — къыIуагъ Дмитрий Родионовым.

ЗэхэщакIохэр

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат, Урысыем культурэмкIэ и Министерствэ, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ, АР-м и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэр, Урысые Федерацием итеатрэхэм яIофышIэхэм я Союз, Адыгеим итеатрэхэм яIофышIэхэм я Со­юз я VII-рэ фестивалым изэхэщэн кIэщакIо фэхъугъэх.

КъафэгушIуагъ

Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ фестивалэу «Кавказский меловой кругым» хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ.
«Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу адыгэ-­абхъаз театрэхэм яфестиваль Мыекъуапэ щызэха­щагъ.

Анахь мэхьэнэ ин зиIэ культурнэ Iофтхьабзэхэу Адыгэ Рес­публикэм щыкIохэрэм ащыщ шъолъырхэм яфестивалэу «Кавказский меловой кругыр». Театрэхэм яIофышIэхэм яшIэныгъэ хагъэхъонымкIэ, опытэу яIэм­кIэ зэхъожьынхэмкIэ, зэ­къош лъэпкъхэм язэфыщытыкIэхэр театральнэ искусствэм щыпытэнхэмкIэ, лъэхъаным ди­штэрэ драматургием зиу­шъомбгъунымкIэ, бзэр къэу­хъумэгъэнымкIэ ыкIи хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ фестивалым Iофышхо егъэцакIэ», — къыщеIо КъумпIыл Мурат ишIу­фэс тхыгъэ.

Урысыем итеатрэхэм яIофышIэхэм я Союз икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу, Урысыем, Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Зыхьэ Заурбый фестивалым къыщыгущыIагъ, театрэхэр зэрэзэIукIагъэхэм мэхьэнэ хэхыгъэ иIэу ылъытагъ.

Фестивалым икъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэм Дмитрий Родионовыр къыщыгущыIагъ. Адыгеим апэрэу къызэрэкIуагъэр, шъолъырхэм яфестиваль щыIэныгъэм мэхьэнэ ин зэрэщыриIэр хигъэунэфыкIыгъэх.

Пчыхьэзэхахьэр зезыщэгъэ Мэкъулэ Руслъан фестивалым хэлэжьэрэ театрэхэм ацIэ къы­риIуагъ. Чъэпыогъум и 24 — 28-м Абхъазым, Дагъыстан, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэ­рэщэе-Щэрджэсым, Краснодар краим, Адыгэ Республикэм ятеатрэхэм яспектаклэхэр къа­гъэлъэгъощтых.

Апэрэ къэгъэлъэгъоныр

Дагъыстан и Даргинскэ къэралыгъо музыкальнэ-драматическэ театрэу О. Батырай ыцIэ зыхьырэм спектаклэу «Ханума» зыфиIорэр къыгъэлъэгъуагъ. Режиссерыр Урысыем искусствэхэмкIэ изаслуженнэ Iофы­шIэшхоу М. Ибрагимов.

Я ХIХ-рэ лIэшIэгъум ихъу­гъэ-шIагъэхэм ащыщ спектаклэр фэгъэхьыгъ. Тифлис (Тбилиси) щыпсэухэрэм язэфыщытыкIэхэм, шIу зэрэлъэгъугъэхэм язэдэгущыIэгъухэм, пщым къыщэщт пшъашъэр къызэрэфыхахыгъэм, нэмыкIхэм яхьылIэгъэ къэгъэлъэгъоныр уеплъынкIэ гъэшIэгъонэу гъэпсыгъэ.

Артистхэу Муминат Алек­сандровар, Аминат Дайиевар, Гасанкади Рабадановыр, Хузаймат Ибрагимовар, Ашура Исмаиловар, фэшъхьафхэри рольхэм якъэшIын хэлэжьагъэх.

АР-м и Лъэпкъ театрэ ща­гъэуцугъэ спектаклэу «Шыу маф» зыфиIорэр тыгъуасэ фес­тивалым къыщагъэлъэгъуагъ. Пьесэр Дэрбэ Тимур ытхыгъ, режиссерэу А. ЕмкIужым спектаклэр ыгъэуцугъ.

ЕмтIылъ Нурбый.