Амалэу къытырэм хагъэхъуагъ

УФ-м и Правительствэ ны мылъкум фэгъэ­хьыгъэ программэм амалэу къытыхэрэм ахи­гъэхъуагъ. Джы сабыир мыкъэралыгъо кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ е еджапIэ ачIэзыгъэхьэгъэ ны-тыхэм ащ ыпкIэ зэратыщтым пэIуагъэ­хьан фитых.

НахьыпэкIэ ащ фэдэ егъэ­джэпIэ е IыгъыпIэ унэе орга­низациехэм язытыгъэхэм ны мылъ­кур къызфагъэфедэзэ ыпкIэ атыным пае а учреждением юридическэ лицоу заригъэтхыгъэн фаеу щытыгъ. Джы шэпхъакIэхэм къызэрэдалъытэрэмкIэ, унэе предпринимателым ар ыгъэпсыгъэу щытми, ны мылъкур ащ пэIубгъахьэ хъущт. Предпринимателым егъэджэн IофшIэныр зэхищэнэу фитыныгъэ зэриIэр къэзыушыхьатырэ лицензиер иIэныр ары ищыкIагъэр.

Ащ фэдэу ны мылъкур зыгъэфедэ зышIоигъохэм лъэIу тхылъымрэ организациеу сабыир зыщеджэщтым дашIыгъэ зэзэгъыныгъэу уасэр зэрытхагъэмрэ ПенсиехэмкIэ фондым IэкIагъэхьан фае. Фондым икъулыкъоу цIыфхэм Iоф адэзышIэрэм е МФЦ-м ахэр ащатыхэми хъущт, къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал е ПенсиехэмкIэ фондым иинтернет нэкIубгъо къызфагъэфедэни алъэкIыщт.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, ны мылъкур нахьыбэрэмкIэ псэукIэ амалхэр нахьышIу шIыгъэныр ары ны-тыхэм зыпэIуагъахьэрэр. Джащ фэдэу унагъоу зигъот макIэхэм ащ къыхэхыгъэ ахъщэ мазэ къэс къафэкIонэу агъэпсы.

УФ-м IофшIэнымкIэ ыкIи цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэмкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, апэрэ сабыим пае къатырэ ны мылъкум къыдэлъытэгъэ ахъщэр 2023-рэ илъэсым сомэ мин 589,5-рэ хъущт. Ар джы къатырэм нахьи сомэ мин 65-кIэ нахьыб. ЯтIонэрэ сабыеу унагъом къихъуагъэм пае къатырэр сомэ мин 779-м нэсыщт. Ар 2022-м къатырэм нахьи сомэ мин 85,9-кIэ нахьыб