Щытхъур лъагэу арэIэт

Тэхъутэмыкъуае испорт еджапIэу N 1-м щапIугъэхэ Кобл Рэмэзанрэ Нащэ Расулрэ Европэм идышъэ медальхэр къызэрахьыгъэхэм фэшI афэгушIуагъэх.

Сербием икъалэу Новый Сад илъэс 16 – 18 зыныбжьхэм самбэмкIэ язэнэкъокъу зэрэщыкIуагъэм тигъэзетеджэхэр щыдгъэ­гъозагъэх. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Кобл Рэмэзан, кг 53-рэ, Нащэ Расул, кг 64-рэ, алырэгъум щыбанэхи, апэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх. Нарт шъаохэм ягушIуагъо адэзыгощыгъэхэм тигуапэу ягугъу къэтэшIы.

— Адыгэ Республикэмрэ Тэхъутэмыкъое рай­онымрэ ямэфэкI мафэхэм тибэнэкIо ныбжьыкIэхэм тафэгушIуагъ, ацIэхэр зэхахьэхэм къащыраIуа­гъэх, — игупшысэхэм тащегъэгъуазэ Тэхъутэмы­къое районым иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэу Джарымэкъо Азмэт. – Адыгэ Респуб­ликэм ибыракъ тибэна­кIохэм афагъэбыбэтагъ, орэд къафаIуагъ, лъэпкъ къашъохэр къафашIы­гъэх.

УзыщапIугъэ къуаджэу узыщашIэжьырэм ущагъэлъэпIэныр, республикэ гупсэм уищытхъу щаIоныр сыда зымыуасэр?! Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Джарымэкъо Рустам егъасэ Кобл Рэмэзан. Нащэ Расул ипащэр Джарымэкъо Азмэт.

— Кобл Рэмэзани, Нащэ Расули кIэлэ дэгъух, лъэпкъ шэн-хабзэхэр зэрахьэх, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ Тэхъу­тэмыкъуае испорт еджапIэу N 1-м ипащэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Джарымэкъо Нурбый. — ЯпIорэм къе­дэIух, пшъэрылъэу афэпшIырэр агъэцакIэ. Зыгорэ икъоу къагурымыIуагъэмэ, шIыкIэшIу­хэр къагъотызэ къэуп­чIэх.

Нащэ Расул адыгэ шъуашэр щыгъэу Адыгэ Республикэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ шыгъачъэхэу Мыекъуапэ щыкIуагъэхэм ахэлэжьагъ. Европэм идышъэ медаль къызэрэдихыгъэр шыгъачъэхэм язэхэщакIохэм зэхахьэм къыща­Iуагъ. Нащэ Расул нэбгырабэ къыфэгушIуагъ, къыгоуцохэзэ нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.

— Спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ зэнэкъокъухэм сахэлэжьэныр сыгу рехьы, — къытиIуагъ Нащэ Расул. — Спортым ныбджэгъубэ къыуеты, нэIуасэ узыфишIыхэрэм щыIэныгъэм нахь куоу ухащэ.

Кобл Рэмэзанрэ Нащэ Расулрэ ятренерхэм, спортымкIэ пащэхэм, зэкIэ IэпыIэгъу къафэхъухэрэм лъэшэу афэразэх.

СпортымкIэ мастерэу Мырзэ Джанхъот фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъоу самбэмкIэ Тэхъутэмыкъуае мы мафэхэм щыкIуа­гъэр Р. Коблымрэ Р. Нащэмрэ бэрэ шIукIэ агу къэкIыжьыщт.

Тэхъутэмыкъое районым иадминистрацие ипащэу Шъао Аскэр зэхахьэм къыщыгущыIагъ. Р. Коблымрэ Р. Нащэмрэ Европэм иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъу апэрэ чIыпIэхэр къызэрэщахьыгъэм фэшI афэгушIуагъ. Лъэп­къым, Адыгэ Республикэм ящытхъу спортышхом зэрэщаIэтыгъэр хигъэунэфыкIыгъ, ахъщэ шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэ игуадзэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс Адыгэ Хасэм ыцIэкIэ лъэпкъым ибатыр ныбжьыкIэхэм гущыIэ фабэхэр къафиIуагъэх, нэпэеплъ шIухьафтынхэр афишIыгъэх. Бэ­накIохэу зэнэкъокъум хэлажьэ­хэрэр, спортыр зышIогъэшIэгъонхэу зэхахьэм къэкIуагъэхэр Р. Коблымрэ Р. Нащэмрэ Iэгу афытеуагъэх, ягъэхъагъэхэм ахагъэхъонэу афэлъэIуагъэх.

— ЩыIэныгъэр зы чIыпIэ итэп, псынкIэу лъэ­кIуатэ, — къеIуатэ Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, Урысыем спортымкIэ дунэе класс зиIэ имастерэу Делэкъо Адамэ. — Илъэс 21-м нэс зыныбжьхэм самбэмкIэ язэнэкъокъухэр Европэм, дунаим ащыкIощтых. ТибэнакIохэр зэIукIэгъухэм афэтэ­гъэхьазырых. Кобл Рэмэзан, Нащэ Расул, нэ­мыкIхэм Iоф адэтшIэщт, яIэпэIэсэныгъэ зэрэха­гъэхъощтым тыпы­лъыщт.

Адыгеим самбэмкIэ ибэнэпIэ еджапIэ дунаим щыцIэрыIу. Хьэпэе Арамбый, Хьасанэкъо Мурат, Мэрэтыкъо Сахьид, Алхъо Сыхьатбый, нэмыкIхэу дышъэр къэзыхьыгъэхэм щысэшIу къагъэлъэгъуагъ. ЛIэуж нахьыжъхэм щысэ атезыхырэ ныбжьыкIэхэм ящытхъу хагъэхъонэу афэтэIо.

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтым итхэр: Кобл Рэмэзанрэ Нащэ Расулрэ тренерхэр афэгушIох