Сэнаущыгъэ зыхэлъхэр къыхэгъэщыгъэнхэм фэшI

Мы мафэхэм Адыгэ къэралыгъо университетым я IV-рэ Урысые конференциеу «Математический талант и математическое образование» зыфиIорэр щыкIуагъ. Адыгеир къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу зыщыIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм ыкIи хьисапыр нахь игъэкIотыгъэу зэзыгъашIэ зышIоигъо кIэлэеджакIохэр, студентхэр къыхэгъэщыгъэнхэм, ахэм IэпыIэгъу афэхъугъэным ар фэгъэхьыгъагъ. Iофтхьабзэм хьисапым хэ­шIыкI ин фызиIэ кIэлэеджакIохэм Iоф адэзышIэрэ специалистхэр, математик цIэрыIохэр, хьисапымкIэ Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ итренерхэр хэлэжьа­гъэх.

Конференцием хэлэжьагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэм­рэкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Константин Лебедевыр. Iофтхьабзэм къекIолIа­гъэхэм ащ шIуфэс къарихыгъ ыкIи АР-м и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ хьисапымкIэ Урысыем икомандэ итренер шъхьаIэу, АКъУ-м иIофышIэу Кирилл Суховым щытхъу тхылъ ритыжьыгъ.

Iофтхьабзэр къызэIуихыгъ Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Мамый Даутэ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, сэнаущыгъэ ин зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм ыкIи ныбжьыкIэхэм Iоф адэшIэгъэным апшъэрэ еджапIэм мэ­хьанэшхо реты. АКъУ-м зэхищэрэ проектхэм къэралыгъо 16-мэ ыкIи УФ-м ишъолъыр 50-мэ ащыщ кIэлэеджакIохэр ыкIи студентхэр ахэлажьэх. Хьисапым фэщэгъэ ныбжьыкIэхэр къыхэгъэщыгъэнхэм ыкIи IэпыIэгъу афэхъугъэным афэшI «Растим новых Лобачевских» зыфиIорэ проектыр апшъэрэ еджапIэм зэхищагъ.

— Сэнаущыгъэ ин зыхэлъ ныбжьыкIэхэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ хэушъхьэфыкIыгъэ сис­темэ щыI. ЫпэрапшIэу хьисапымкIэ Урысые олимпиадэхэм кIэлэеджэкIо миллион фэдиз ахэлажьэ, уцугъохэм зэкIэми апхырыкIырэр нэбгырэ мин 50, нэужым ахэм нахь игъэкIоты­гъэу Iоф адашIэ. Ащ шIогъэ гъэнэфагъэ пылъ, ау джырэ уахътэм диштэрэ экономикэр гъэпсыгъэ­нымкIэ ахэм афэдэ специалистхэр фэдипшIыкIэ нахьыбэу тищы­кIагъэх ыкIи ахэр зэримыкъу­хэрэр гумэкIыгъо шъхьаIэхэм ащыщ, ащ исистемэ зэблэхъугъэ­ным тыдэлажьэ, — къыIуагъ ректорым.

БэмышIэу АКъУ-м хьисапымкIэ лабораторие къыщызэIуа­хыгъ. ХэгъэгумкIэ апэрэ шIэныгъэ лабораториеу ар щыт. Джащ фэдэу мы лъэныкъомкIэ апшъэрэ еджапIэр шIэныгъэ-гъэсэныгъэ проект пчъагъэмэ якIэщакIу. Ахэм ахэт Дунэе Кавказ хьисап олимпиадэр, Гъэмэфэ хьисап еджапIэр, студент еджапIэу «Современная комбинаторика и теория игр» зыфиIорэр, Урысые кIэлэцIыкIу гупчэу «Орлен­кэм» щызэхащэрэ Урысые сменэу «Юный математик» зыфиIорэр, хьисапымкIэ кIэлэ­егъаджэхэм апае зэхащэрэ се­минархэр ыкIи нэмыкIхэр.

Урысые конференциеу «Математический талант и математическое образование» зыфиIорэр 2018-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Адыгэ къэралыгъо университетым щызэхащэ.