Лiыхъужъхэр ащыгъупшэхэрэп

Адыгэ автоном хэкум щыщхэ ыкIи нэмыкI чIыпIэхэм къа­ры­кIыжьыгъэу мыщ щыпсэурэ нэбгырэ 54-мэ къэралыгъо бгъэхэлъхьэ тын лъапIэу «Социалистическэ IофшIакIэм и ЛIыхъужъ» зыфиIорэр илъэс зэфэшъхьафхэм къаратыгъ. Ахэм ащыщэу 14-р бзылъфыгъ.

Ахэр зэкIэ пэрытныгъэр аIыгъэу хэгъэгум фэлэжьагъэх, гъэхъэгъэ инхэр ашIыгъэх, мэ­къумэщ хъызмэтым, промышленностым, гъэсэ­ны­гъэм, зэпхыныгъэм, нэ­мыкI лъэ­ныкъохэми ащы­лэжьагъэх.

Енэмыкъо Кунацэ (Еджэр­къуай), Хъурай Сафыет (Теуцожь район), Мэрэтыкъо Аслъан, Сихъу Аслъан (Хьакурынэхьабл), Любовь Лысенкэр (Красногвардейскэ район) ­звеньевойхэу лэжьагъэх. Цуамыкъо Аслъанчэрые чэтэхъо совхозэу «Майкопский» зыфиIорэм, Николай Остапенкэр мебелышI объединениеу «Зэ­къошныгъэм»; Пщыжъ Пщымафэ совхозэу «Щэ­хъураджэм», Михаил Ивановыр Мыекъопэ МТС-м ядиректорыгъэх, Янэкъо Исхьакъ (Теуцожь район) бригадирыгъ, Жарэкъо Нюсэ — чэмыщыгъ, Де­лэкъо Алый —– железнодорожникыгъ. Адрэ пстэури, мыхэм афэдэу, зэ­мыблэжьхэу лэжьагъэх, аIитIукIэ, яакъылкIэ, яIэпэ­IэсэныгъэкIэ щытхъуцIэр къалэжьыгъ.

Нэбгырэ пэпчъ шъхьэ­кIэфагъэ тефэми, ягугъу пшIыжьынэу щытми, яфэ­шъошэ шIэжьыр тщыгъу­пшэу едгъэжьагъ, ацIэ-хэр тхылъыпIэм къыте­нагъэх.

Социалистическэ Iоф­шIакIэм и ЛIыхъужъыцIэ къызфагъэшъошагъэхэм анэмыкIэу зиIоф дэгъоу зыгъэцакIэхэу, ячаныгъэ­кIэ къахэщыхэрэми ясу­рэтхэр Щытхъу пхъэм­бгъухэм апалъэщтыгъэх блэкIыхэрэм алъэгъоу, ныб­жьыкIэхэр зыщыщхэм акIэупчIэхэу, зэрагъашIэ­хэу. АцIэхэр урамхэм, зыщеджэгъэхэ еджапIэхэм афаусыщтыгъэх, кIэлэеджакIохэм «якласснэ сыхьатхэм» якъэбархэр къащафаIуатэщтыгъ.

Непи ахэм ягугъу тшIыныр къалэжьыгъ. Мемориальнэ пхъэмбгъухэм ясурэтхэр атетхэу Iоф зы­­щашIэгъэ предприятиехэм, колхоз-совхозхэм, нэмыкI учреждениехэм япсэолъэ шъхьаIэхэм атырагъапкIэхэмэ, цIыфхэми ягопэщт, ныбжьыкIэхэми ашIэщтых.