КIэлэеджакIохэр, ны-тыхэр рагъэблагъэх

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ шъущегъэгъуазэ 2022-рэ илъэсым чъэпыогъум и 29-м сыхьатыр 10-м Урысыем и МВД иуниверситетэу Краснодар дэтым икъутамэу Ставрополь щыIэм «пчъэ зэIухыгъэхэм» ямафэ зэрэзэхищэщтым.

ЗэIукIэгъум рагъэблагъэх еджапIэхэм, лицейхэм, гимназиехэм ащеджэрэ апшъэрэ классхэм арыс кIэлэеджакIохэр, ны-тыхэр, кIэлэегъаджэхэр, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъухэм кадрэхэмкIэ яподразделениехэм яIофышIэхэр.

ХьакIэхэр апшъэрэ еджапIэм ипащэхэм, приемнэ комиссием хэтхэм аIукIэщтых, мыщ чIэхьанхэмкIэ шапхъэу щыIэхэм ащагъэгъозэщтых, еджэн, научнэ ыкIи пIуныгъэ IофшIэныр зэрэщызэхащэрэм нэIуасэ фашIыщтых.

Мыщ пылъ къэбарыр нахь игъэкIотыгъэу зэзыгъашIэ зышIоигъохэм Урысыем и МВД иуниверситетэу Краснодар дэтым икъутамэу Ставрополь щыIэм иофициальнэ сайт къызфагъэфедэн алъэкIыщт.

Университетым икъутамэ иадресыр: 355035, къалэу Ставрополь, Кулаковым ыцIэ зыхьырэ проспектыр, унэу N 43-рэ. Iофтхьабзэм къекIолIэрэ хьакIэхэр сыхьатыр 10-м щегъэжьагъэу 11-м нэс атхыщтых.

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къэбархэмкIэ
ыкIи общественнэ зэпхыныгъэхэмкIэ иотдел.