Игупшысэ сурэтым икупкI

СурэтышIэу Пщыжъ Сергей иIофшIагъэхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъ­хэм яискусствэ и Къэралыгъо музей и Темыр-Кавказ къутамэ щыкIогъэ зэхахьэм хэбзэ къулыкъушIэхэр, искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр, Пщыжъ лIакъом щыщхэу Адыгеим щыпсэухэрэр, нэмыкIхэри хэлэжьагъэх.

Музеим ипащэу ШъэуапцIэкъо Аминэт зэхахьэр зэрищагъ. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ Iоф­тхьабзэм къыщиIуагъ С. Пщы­жъым сурэтхэмкIэ щыIэныгъэр къызэригъэлъагъорэр.

Философиеу хэлъыр

Урысыем инароднэ сурэтышIэу, Урысыем итхакIохэм я Союз хэтэу Къат Теуцожь зэфэ­хьысыжьхэр ышIыгъэх. Философие гупшысэу С. Пщыжъым хэлъым цIыфыр зэрипIурэр къыхигъэщыгъ.

АР-м исурэтышIхэм я Союз ипащэу Елена Абакумовам, зэлъашIэрэ сурэтышI-модельерэу СтIашъу Юрэ анахьэу ашIогъэшIэгъоныр С. Пщыжъым илъагъо искусствэм зэрэщыпхырищырэр ары. СурэтышI, архитектор цIэрыIоу Бырсыр Абдулахь сурэтхэм яплъызэ ныбжьы­кIэхэм къафиIотагъ С. Пщы­жъым итворчествэкIэ лъэпкъхэр зэрэзэфищэхэрэр.

Дунэе Адыгэ Хасэм ипрезидент иупчIэжьэгъоу МэщфэшIу Нэдждэт, шIэныгъэлэжьэу, тхакIоу Мамый Руслъан, Дунэе Адыгэ Хасэм хэтэу, отставкэм щыIэ полковникэу ЦIыкIушъо Аслъан, нэмыкIхэм С. Пщы­жъым шIушIагъэу фалъэгъугъэм щыщ лъэпкъ шIэжьыр зэригъэлъапIэрэр. Къалэу Кострома къыщыхъугъэу Адыгеим пэчыжьэу мэпсэуми, адыгэ чIыгум идэхагъэ, лъэпкъ культурэр зэрэбаир узыIэпищэу къегъэлъагъох.

Лъэпкъым итарихъ

Творчествэр IэубытыпIэ ышIызэ адыгэ лъэпкъэу игупсэм итарихъ, ищыIакIэ гукIэ уахещэ. «Хыгъэхъунэу есырэр», «Заом иодыджын къытео» зыфиIохэрэ IофшIагъэхэм, фэшъхьафхэм лъэпкъым къыкIугъэ гъогур къащеIуатэ.

— Искусствэр сищыIэныгъэ щыщ. Сурэт пэпчъ къыщысIуа­тэ сшIоигъор гукIэ зэсэгъафэ. Лъэшэу сафэраз къэгъэлъэгъоным изэхэщакIохэм, зэхахьэм хэлажьэхэрэм, — къы­Iуагъ Пщыжъ Сергей.

Пщыжъ Сергей Кострома 1985-рэ илъэсым къыщыхъугъ. Урысыем исурэтышIхэм ятворческэ Союз хэт, къэгъэлъэгъон 40 фэдизмэ ахэлэжьагъ. Москва, Кострома, Ярославль, Финляндием, фэшъхьафхэм исурэтхэр къащагъэлъэгъуагъэх.

Журналистэу, сурэттехэу Iоф ышIагъ. Ятэу Николай сурэтышIэу щытыгъ. С. Пщыжъым ишъхьэгъусэ Мыекъуапэ щыкIогъэ зэхахьэм хэлэжьагъ. Лъэпкъ зэфэшъхьфхэр къэгъэлъэгъоным зэрэзэфищагъэхэм мэхьэнэ ин иIэу ылъытагъ. С. Пщыжъым исурэтхэр Урысыем, IэкIыб хэгъэгухэм ямузейхэм ачIэлъых, унагъохэм ащыплъэгъущтых.

Шъо зэфэшъхьафхэр сурэтхэм ащигъэфедэн зэрилъэкIырэр музеим иIофышIэу ХъокIо Ларисэ хигъэунэфыкIыгъ. Плъы­жьышъом ежьашъор, фыжьы­шъор нахь зэрэдиштэхэрэр С. Пщыжъым исурэтхэмкIэ къыуегъашIэх.

Тхылъхэм якъыдэгъэкIын, ахэм акIышъохэр сурэтхэмкIэ гъэкIэрэкIэгъэнхэм Пщыжъ Сергей ишыпкъэу пылъ. Музеим къыщагъэлъэгъуагъэхэм къаушыхьаты сурэтышIыр исэнэхьат зэрэфэгъэсагъэр. Бзыур огу къаргъом зэрибыбагъэр, къэ­гъагъ Iэрамыр, фэшъхьафхэри тхылъхэм ахэолъагъох.

Пщыжъхэм ялIакъо щыщхэу Адыгеим икъуаджэхэм къарыкIыгъэхэр сурэтышI IэпэIасэм IукIагъэх, гущыIэгъу зэрэфэхъу­гъэхэр ащымыгъупшэжьыщтэу къытиIуагъ Пщыжъ Аминат.

Къэгъэлъэгъоныр шэкIогъу мазэм и 7-м нэс музеим щыкIощт. Искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр сурэтхэм яплъынхэу зэхэщакIохэм рагъэблагъэх.

 ЕмтIылъ Нурбый.