ДжэгукIэхэм ятеорие тегущыIагъэх

Мы мафэхэм Адыгэ къэралыгъо университетым Дунэе шIэныгъэ конференциеу «Графы, игры и модели» зы­фиIорэр щызэхащагъ.

ШIэныгъэлэжь 70-рэ фэдиз ащ хэлэжьагъ. Ахэм ахэтыгъэх хьисап институтэу В. А. Стекловам ыцIэ зыхьырэм, физическэ институтэу П. Н. Лебедевым ыцIэ зыхьырэм, Москва дэт къэралыгъо университетэу М. В. Ломоносовым ыцIэ зыхьырэм, Адыгэ къэралыгъо университетым ыкIи нэмыкIхэм яшIэныгъэлэжьхэр. ПэIу­дзыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф­тхьабзэм къыхэлэжьагъэх Испанием, Великобри­танием, Индием, США-м ыкIи Канадэм хьисапымкIэ яшIэныгъэлэжьхэр.

Конференцием шъхьэу фашIыгъэр зигъо къэсыгъэу ыкIи джырэ щыIа­кIэмкIэ шIуагъэ пылъэу щыт. ДжэгукIэхэм ятеорие ихэхъоныгъэ цIыфхэм язе­кIуакIэ ыкIи общественнэ еплъыкIэхэр ыгъэпсынхэ ылъэкIыщт, ащ епхыгъэу шIуагъэ къэзытыщт унашъохэр штэгъэнхэм фэIорышIэщт.

— ДжэгукIэхэм ятеорие — ащ хэлажьэхэрэм язекIуакIэ гъэпсыгъэныр ары. ГущыIэм пае, къэлэ инхэм автомобильхэр бэу зыкIыщызэрихьылIэрэр зышIогъэшIэгъонхэр, ар дэгъэзыжьыгъэнымкIэ транспорт организациехэм яIофшIэн зэрэзэхащэн фаер гъэнэфэгъэнымкIэ джэгукIэхэм ятеорие ишIуа­гъэ къэкIощт. Джащ фэдэу банкхэм ежь чIыфэу ателъ­хэр, ащ къыхэкIыкIэ дефолтхэр ыкIи финанс гумэкIыгъохэр — ахэри джэгукIэхэм ятеорие хэ­хьэх, — еIо АкъУ-м ипрофессорэу, шIэ­ны­гъэм­кIэ Урысые академием икорреспондентэу Алексей Савватеевым.

Конференцием къы­ды­хэлъытагъэу пленарнэ ыкIи секционнэ докладхэр, лекцие зэфэшъхьафхэр ыкIи Iэнэ хъураехэр зэхащагъэх.