Мыекъуапэ щыкIощт

Адыгэ-абхъаз театрэхэм яшъолъыр фестивалэу «Кавказский меловой круг» зыфиIорэр чъэпыогъум и 24 — 29-м Мыекъуапэ щыкIощт.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ фестивалыр шъолъырхэм язэIукIэшхоу щыт. ГъэпсыкIэ хэхыгъэ яIэу театрэхэр зэфещэх. Ныдэлъфыбзэр къэухъумэгъэным, хэхъоныгъэ ышIыным, культурэм ишэн-хабзэхэр нахьышIоу гъэфедэгъэнхэм, профессиональнэ театрэхэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъоным фестивалыр афэIорышIэ.

— Урысыем культурэмкIэ и Министерствэ, Адыгэ Респуб­ликэм культурэмкIэ и Министерствэ, Адыгеим и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм, Урысыем итеатрэхэм яIофы­шIэхэм я Союз, Адыгеим итеатрэхэм яIофышIэхэм я Союз фестивалыр зэхащагъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу, АР-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Шэуджэн Бэлэ.

Урысые Федерацием ишъолъыр­хэм ятеатрэ цIэрыIохэр, Абхъазым и Къэралыгъо драматическэ театрэу С. Чанбэ ыцIэ зыхьырэр фестивалым хэлэжьэщтых.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым и Къэ­ралыгъо драматическэ театрэу А. ШэуджэнцIыкIум ыцIэ зыхьырэр, республикэм и Къэралыгъо Абазин драматическэ театрэ, Щэрджэс драматическэ театрэу М. Акъым ыцIэ зыхьырэр, Даргин къэралыгъо музыкальнэ-драматическэ театрэу О. Батырае ыцIэ зыхьырэр, Краснодар драмэмкIэ иакадемическэ театрэу Горькэм ыцIэ зыхьырэр, Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу И. Цэим ыцIэ зыхьырэр фестивалым щызэIукIэщтых.

ШэнышIу зэрэхъугъэу. IэпэIа­сэм иегъэджэнхэр зэхащэщтых. Сценэм артистхэр зэрэщызекIо­хэрэм, артистым иIэпэIэсэныгъэ ахэр афэгъэхьыгъэщт.

Фестивалым иосэшI куп хагъэ­хьагъэх культурэм, искусствэм ащыцIэрыIохэр. Урысые Федерацием итеатрэхэм яIофышIэхэм я Союз исекретарэу, журналэу «Сценэм» иредактор шъхьаIэу Дмитрий Родионовыр осэшI купым итхьамат.

ТеатрэмкIэ критикэу, театральнэ журналэу «Страстной бульвар» зыфиIорэм иредакторэу Елена Глебовар, режиссерэу, искусствоведэу Дамир Бахтиевыр, Адыгэ Республикэм итеатрэхэм яIофы­шIэхэм я Союз ипащэу Зыхьэ Заурбый осэшI купым хэтых.

Театрэхэм къагъэлъэгъощт спектаклэхэм гъэзетеджэхэр ащыдгъэгъозэщтых.

— Театрэм щыIэныгъэм чIыпIэу щыриIэм, ащ цIыфыр зэрипIурэм, лъэпкъхэр зэрэзэфищэхэрэм, ныбжьыкIэхэр искусствэм фэгъэсэгъэнхэм, фэшъхьафхэм татегущыIэщт, — къы­тиIуагъ Урысыем, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Абхъазым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Зыхьэ Заурбый.

Театрэр зыгу рихьыхэрэр къэ­гъэлъэгъонхэм яплъынхэу зэхэщакIохэм рагъэблагъэх.