Медальхэр аратыжьыгъэх

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм культурэм, искусствэм яIофышIэхэр тыгъуасэ щызэIукIагъэх.

Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ зэхахьэм хэлажьэ­хэрэм къафэгушIуагъ Адыгэ Рес­пуб­ликэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ.

— Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэ­си 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ юбилейнэ медалыр зыфагъэшъошагъэхэм ястыжьынэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэ­рылъ къысфишIыгъ, лъэшэу сигуапэу ар сэгъэцакIэ, — къы­Iуагъ Аулъэ Юрэ.

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэу иIэр пытэным, республикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм культурэм, искусствэм яIофышIэхэм яIахьышIу зэрэхалъхьагъэр министрэм хигъэунэфыкIыгъ.

Юбилейнэ медалыр апэу зыратыжьыгъэр дунаим щызэлъа­шIэрэ сурэтышI-модельерэу СтIашъу Юр.

— Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэ­си 100 зэрэхъугъэм мэхьэнэ ин иI. Дунаим тет къэралхэр чIым щэпсэуфэхэ адыгэ лъэпкъыр щыIэщт, — къыIуагъ СтIашъу Юрэ.

Юбилейнэ медалыр зыфагъэ­шъошагъэхэм ащыщых культурэм, искусствэм яветеранхэу Эдуард Овчаренкэр, Шъхьаплъэ­къо Къэсэй, Бырсыр Абдулахь, Тэу Аслъан, ЛIыхъукIэ Анзаур, Къулэ Амэрбый, Хъот Заур, Аркадий Кирнос, Хьакъуй Ас­лъан, Нэгъуцу Аслъан, ГъукIэ Замудин, Еутых Асе.

— Республикэ тызэрэхъугъэм ишIуагъэкIэ титарихъ, тикультурэ цIыфхэм нахьышIоу ашIэ хъугъэх, — тыщигъэгъозагъ игупшысэхэм археолог цIэрыIоу Тэу Аслъан.

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэ иартист цIэрыIохэу юбилейнэ медалыр зэратыжьыгъэхэ Зыхьэ Мэлайчэт, Кушъу Светланэ, Зыхьэ Заурбый, Ацумыжъ Нурбый, нэмыкIхэм ягушIуагъо зэхахьэм къыщаIуагъ.

Искусствэм, Адыгэ Республи­кэм хэхъоныгъэ ашIыным зэрафэлажьэрэр къыхигъэщыгъ Урысыем, Адыгеим искусствэ­хэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс.
Мыекъопэ районым къикIыгъэ Любовь Мокровам тимамыр псэукIэ нахь дахэ хъуным, Адыгэ Республикэр ыпэкIэ лъыкIотэным афэгъэхьыгъэ гущыIэ фабэхэр игупшысэхэм къащыхи­гъэщыгъэх.

Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, балетмейстер цIэрыIоу Къулэ Амэрбый адыгабзэкIэ къыIогъэ орэдхэм уагъэгушхо. Адыгеим фольклор, тарихъ гъэшIэгъон иI. А. Къулэм щыIэныгъэм къыхэхыгъэ орэдыжъхэм алъапсэ зэрэмыкIодыщтым къы­кIигъэтхъыгъ.

Къулэ Мирэ, Къулэ Мыхьамэт, НэмытIэкъо Римэ, НэмытIэкъо Аслъан дунаим щыцIэрыIо ансамблэу «Налмэсым» илъэсыбэрэ къыщышъуагъэх, Адыгэ Республикэм инароднэ артистых. Медальхэр зэшъхьэгъусэхэм аратыжьхэзэ, якъэшъуакIэ зэрэтщымыгъупшэрэр зэхахьэм бэмэ щыхагъэунэфыкIыгъ.

Щагудж Батурай Тыркуем къикIыжьи, «Налмэсым» щыуджыгъ, Адыгеим инароднэ артист хъугъэ. Хъоджэе Аслъан искусствэр зыщагъэлъэпIэрэ унагъом щапIугъ, «Налмэсым» ихудожественнэ пащ.

Чэмышъо Гъазый Адыгэ Рес­публикэм культурэмкIэ илъэсыбэрэ иминистрагъ, къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу республикэр ыпэ­кIэ лъыкIотэным чанэу хэлэжьагъ.
Юбилейнэ медалыр зыфагъэ­шъошагъэхэм ащыщых Аркадий Хуснияровыр, Михаил Арзумановыр, ЛIыбзыу Аслъан, Шъэуап­цIэкъо Аминэт, Шэуджэн Бэлэ, Хъуажъ Рэмэзан, Эльдарэ Марзет, Дер Абир, Анзэрэкъо Чеслав, Нэхэе Тэмарэ, Сетэ Сафыет, Къыкъ Бэлэ, нэмыкI­хэри.

Урысыем, Абхъазым язаслуженнэ артисткэу, Адыгеим инароднэ артисткэу Нэхэе Тэмарэ къызэрэхигъэщыгъэу, Адыгэ Республикэр щыI, пытэу ылъэ теуцуагъ, ипсэукIэ нахь дахэ ышIызэ ыпэкIэ лъэкIуатэ.

ЕмтIылъ Нурбый.