ЦIыфхэм ялъэIу къыпкъырыкIэу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэIукIэу тыгъуасэ зэрищагъэр зыфэгъэхьыгъагъэр псэупIэу Родниковэм унашъоу щырахъухьэгъагъэхэр зэрагъэцакIэхэрэр зэгъэшIэгъэныр ары. Шъугу къэтэгъэкIыжьы щыIэкIэ-псэукIэу яIэм зэримыгъэразэхэрэм фэгъэхьыгъэ тхыгъэу псэупIэу Родниковэм дэсхэм къаIэкIагъэхьагъэм иджэуапэу республикэм ипащэ поселкэм дэсхэм мы илъэсым ишышъхьэIу иублэгъу аIукIэгъэным кIэщакIо зэрэфэхъугъагъэр.

«ПсэупIэм тыкIуи, Iофхэм язытет зыщыдгъэгъозагъ, цIыфхэм яшIошIхэр, щыкIагъэу яIэхэр зэдгъэшIа­гъэх. ЦIыфхэм дэгъоу псэухэ ашIоигъу, ахэм щыIэкIэшIу яIэнэу къа­лэжьыгъ. Тэ пшъэрылъэу тиIэр къэлэдэсхэм афэдэу къоджэдэсхэми щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу ядгъэгъотыныр ары. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным пчъагъэрэ бизнесым социальнэ пшъэ­дэкIыжьышхо зэрихьырэм игугъу къышIыгъ. ПсэупIэхэм хэхъоныгъэ ашIыным пае предпринимательхэм загурыбгъэIон, къыб­дырагъэштэн, хэбзэ къулыкъухэми, бизнесми, ежь цIыфхэми акIуачIэ зэдырахьылIэн фае», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Iофэу ашIагъэм къытегущы­Iагъ Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр. Адыгеим и ЛIышъхьэ афишIыгъэгъэ пшъэ­рылъхэм адиштэу урамхэу Веселэм, Молодежнэм, Новэм, урамэу Новэм къыщежьэу Луговоим нэсырэ переулкэм гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр арашIы­лIагъэх. Урамэу Советскэм илъэс гъогу изэтегъэпсыхьан фэгъэхьыгъэ проект-сметэ документациер агъэхьазыры. Гурыт еджапIэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэмрэ уязыщэлIэрэ гъогум игъэцэкIэжьынкIэ сметэр агъэ­хьазыры. IофшIэнхэм ягъэцэкIэнкIэ мыбюджет къэкIуапIэхэр къызфагъэфедэнхэу рахъухьэ. Республикэ, муниципальнэ бюджетхэм ямылъкукIи урамхэм остыгъэхэр щапалъэщтых.

Псыр къызыкIэон ылъэкIыщт чIыпIэхэм якъыхэгъэщын тегъэ­псыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрахьэх. Гурыт еджапIэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэмрэ псырыкIуа­Iэхэр аращэлIагъэх. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэм асфальтэу телъы- ­гъэр зэблахъугъ, гурыт еджапIэм спорт джэгупIэ щагъэпсы.

Поселкэу Родниковэм и Гупчэ мемориал къыпэIулъ чIыпIэр зэрэзэтырагъэпсыхьащт проектыр агъэхьазыры. Мыекъуапэ къэсырэ автобус рейсхэм ахагъэхъуагъ. Фельдшер-мамыку IэзапIэмрэ культурэм и Унэрэ ягъэцэкIэжьын иIофыгъохэм атегущыIэх.

Республикэм и ЛIышъхьэ зэIукIэм икIэух псэупIэм игъэ­къэбзэнкIэ, изэтегъэпсыхьанкIэ, социальнэ мэхьанэ зиIэ псэ­уалъэхэм ягъэцэкIэжьынкIэ, цIыфхэм медицинэ фэIо-ф­шIэхэр афэгъэцэкIэгъэнхэмкIэ, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэм язэхэщэнкIэ пшъэ­рылъ гъэнэфагъэхэр афишIы­гъэх.