КIэлэцIыкIухэм ятворчествэ къыраIотыкIыгъ

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ кIэщакIо зыфэхъугъэ я ХV-рэ республикэ фестивалэу «Шаг навстречу!» зыфиIоу сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэм афызэхащэрэр чъэпыогъум и 20-м лъэпкъ унэу Пушкиным ыцIэ зыхьырэм щыкIуагъ.

Республикэм икъалэхэм ыкIи ирайонхэм къарыкIыгъэ кIэлэцIыкIу 42-рэ (илъэси 6-м къыщегъэжьагъэу 18-м нэс зыныбжьхэр) ащ хэлэжьагъэх.

Хабзэ зэрэхъугъэу, илъэс къэс мы Iофтхьабзэр Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ зэхещэ. Ащ имурадыр — зипсауныгъэ зэщыкъо­гъэ кIэлэцIыкIухэм ятворческэ амалхэр къагъэлъэгъонхэр, джырэ щыIакIэм зыкъыхагъотэныр ары.

Зипсауныгъэ зэщыкъогъэ кIэ­лэцIыкIухэм фестивалыр мэфэкIэу алъытэ ыкIи яшъып­къэу зыфагъэхьазыры. Ащ ишыхьатыгъ мыхэм ядунэееплъыкIэ къизыIотыкIырэ Iэпэщысэхэр къызэрахьылIэгъэ къэгъэлъэ­гъон гъэшIэгъонэу тызэплъыгъэр. Сурэтхэр, дышъэидэхэр, щыгъы­жъыехэм, апч къутагъэхэм, хъэдэн шъабэм ахэшIыкIыгъэ пкъыгъохэр, пхъонтэжъые цIыкIухэр къэзэрэугъоигъэхэм алъэгъугъ.

Адыгэкъалэ къикIыгъэ Мамый Тимур IофшIэгъэ гъэшIэгъон дэдэхэр къырихьылIагъэх. Ащ исурэтшIыгъэхэр шъо зэмылIэ­ужыгъо зиIэ апч къутагъэхэм ахишIыкIыгъэх. Тимур илъэс пчъагъэ хъугъэу кружокэу «Фантазия» зыфиIорэм макIо.

— Илъэс къэс Тимур иIэпэщысэхэр мы фестивалым къетэхьылIэх. «ЫIэ дышъэ къыпэзы» зыфаIорэм фэд мы кIэлэцIыкIур, ебгъэлъэгъурэр зэкIэ къешIыжьы. Апч къутагъэм Iоф дэпшIэныр IэшIэхэп, къулайныгъэ ищыкIагъ. Ау ар Тимур дэгъоу къыдэхъу, — къыIуагъ кружокэу «Фантазия» зыфиIорэм ипащэу Хъут Зое.

Джащ фэдэу Теуцожь рай­оным къикIыгъэ Кира Шанговар къэгъэлъэгъоным хэлэжьагъ. Ар Лъэустэнхьэблэ гурыт еджапIэу N 10-м ия 8-рэ класс щеджэ. Кирэ илъэси 5-м итэу сурэтшIыныр ригъэжьагъ ыкIи ежь- ежьырэу зегъасэ. Охътэ лые къызэрэфыхэкIэу чIыопсым ибаиныгъэ, идэхагъэ къизыIотыкIырэ сурэтхэр ешIых.

Нэужым фестивалым имэфэкI Iахь аублагъ. АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэм­кIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихыгъ. НыбжьыкIэ цIыкIухэм сэнаущыгъэу ахэлъым осэшIу къыфишIызэ, чанэу зыкъагъэлъэгъонэу, творческэ гъэхъагъэхэр ашIынхэу къафэлъэIуагъ.

— Тэ, къэралыгъо хабзэм икъулыкъухэм ялIыкIохэм, ыпэкIэ шъулъыкIотэным фэшI амалышIухэр шъодгъэгъотыным тапэкIи тыдэлэжьэщт. Шъузыще­джэрэ социальнэ ыкIи культурнэ учреждениехэм ятеплъэ кIэракIэ зэрэхъугъэм гу лъышъумытагъэу щытэп. Ахэр шъоркIэ Iэрыфэгъоу, гупсэфэу щытынхэм, шъуисэнаущыгъэ къызэIушъухынымкIэ амалышIухэр щыIэнхэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ежь ышъхьэкIэ лъэплъэ, — хигъэунэфыкIыгъ Мырзэ Джанбэч.

КIэлэегъаджэу зыгъасэхэрэм яIофшIэн мыпсынкIэ щытхъу хэлъэу зэрагъэцакIэрэр ыкIи ащкIэ лъэшэу зэрафэразэхэр министрэм къыхигъэщыгъ. Сыд фэдэрэ егъэжьапIэкIи хабзэр IэпыIэгъу ыкIи къотэгъу къазэрафэхъущтыр ащ къыIуагъ.

Нэужым концерт программэр аублагъ. Ар едзыгъуиплIэу зэтеутыгъагъ: орэд къэIоныр, му­зыкальнэ Iэмэ-псымэхэм къа­рагъэIоныр, къэшъоныр, сурэтшIыныр. Ащ уасэ фэзышIыгъэ жюрим Iоф ышIагъ.

Республикэ зэнэкъокъум орэд къэIонымкIэ апэрэ чIыпIэр къы­щыдихыгъ Вероника Васильевам (Мыекъуапэ). Музыкальнэ Iэмэ- псымэхэмкIэ апэрэ хъугъэ Лъа­щэкъо Амир (Адыгэкъал). КъэшъонымкIэ анахь дэгъоу къыхахыгъ Мыекъуапэ щыщ Варвара Пташник. Сурэт ыкIи Iэпэщысэ шIынымкIэ къахэщыгъэхэр Кира Кулигинар (Джэджэ район) ыкIи Виктория Рыбниковар (Красногвардейскэ район).

ЗисэнаущыгъэкIэ къахэщыгъэ­хэм Санкт-Петербург щыкIощт Дунэе фестивалэу «Шаг навстречу» зыфиIорэм Адыгеир къыщагъэлъэгъощт.

ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэм щытхъу тхылъхэмрэ шIухьафтын лъапIэхэмрэ аратыгъэх. Хэлэ­жьагъэхэу текIоныгъэ къыдэзымыхыгъэхэри щытхъу тхылъхэмкIэ ыкIи нэпэеплъ шIухьафтынхэмкIэ агъэгушIуагъэх.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.