Чебоксары щыре­гъажьэ

Мыекъопэ бас­кетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» 2022 — 2023-рэ илъэс ешIэгъур чъэпыогъум и 24-м къалэу Чебоксары щыригъэжьэщт.
— Урысыем баскетболымкIэ изэнэкъокъоу суперлигэм ия 2-рэ куп щыкIорэм тыхэлэжьэщт, —къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. — Командэм зэхъокIыныгъэу фэхъу­гъэр бэп. Никита Солдатовыр «Динамо-МГТУ-м» тштагъэхэм ащыщ. ТапэкIэ Налщык, Москва якомандэхэм ащешIагъ.

Адыгеим щапIугъэ ныб­жьыкIэхэр респуб­ликэм икомандэ шъхьаIэ къырагъэблэгъагъэх. ЯIэпэIэсэныгъэкIэ нахь къа­хэщыхэрэ Захар Воротниковыр, НатIэкъо Мэдин, Даниил Гороховыр, фэшъхьафхэри ешIэгъу­хэм ахэлэжьэщтых.

«Динамо-МГТУ-м» илъэс ешIэгъур зэрэригъажьэрэм ехьылIэгъэ тхыгъэхэр шIэхэу къыхэтыутыщтых.