Терроризмэм зыщытыухъумэным фэшI

Урысыер пштэмэ, зыпкъ ит рэхьатныгъэ илъэу къытшIошIыми, егъэзыгъэ нэшанэхэр зыхэлъхэ хъугъэ-шIагъэхэр чIыпIэ зэфэшъхьафхэм зэращыхъухэрэр зэхэтэхы. Ахэм лъапсэу яIэхэм зэу ащыщ терроризмэр.

«Хэта ащ фэдэ хьакIэ-къо­кIагъэхэр зезыхьэхэрэр, сыда ахэм япчъагъэ нахьыбэ зыкIэхъурэр, сыдэущтэу уапэшIуе­кIощта?» зыфэпIощт упчIэхэр непэ анахь Iофыгъо шъхьаIэу дунэе сообще­ствэм ыпашъхьэ итхэм ащыщых.

Террористхэм язекIуакIэ зэу нэм къыкIидзэу щытэп. Ау ахэм уягуцэфэн плъэкIыщт. Узэгуцэ­фэн зекIуакIэхэр шъулъэгъу­хэмэ, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъухэм псынкIэу макъэ ябгъэIун фае.

Сакъыныгъэ къызхэжъугъаф, бзэджашIэу шъузэгуцафэрэм итеплъэ шъунаIэ тешъудз, ынэпэ зэхэлъыкIэ инэшанэ горэхэр — тыркъохэр, тхыгъэхэр тетхэмэ зэжъугъашIэ, игущыIакIэ, изекIокIэ-шIыкIэхэр шъушъхьэ ишъуубытэх.

Ом изытет димыштэу фэпэгъэ цIыфхэм шъунаIэ атешъудз. Щыгъын быхъушхохэм къэорэ пкъыгъохэр ачIалъхьанхэ алъэ­кIыщт. Ащ фэдэ горэм гу лъы­шъутэмэ, хэбзэухъумэкIо органхэм шъуафытеу.

ЦIыфхэр бэу зыщызэрэу­гъоирэ чIыпIэхэм защышъу­дзый. Общественнэ чIыпIэхэм (сатыушIыпIэ гупчэхэм, вокзалхэм, аэропортхэм, нэ­мыкIхэм) шъуа­щыIэ зыхъукIэ гулъытэ чан зыхэжъугъэлъ.

Къагъэорэ пкъыгъохэр агъэ­хьазырхэ зыхъукIэ бзэджа­шIэхэм къэмлан зэфэшъхьафхэр, Iалъмэкъхэр, мобильнэ телефонхэр, джэгуалъэхэр къызфагъэфедэнхэ алъэкIыщтышъ, ахэр зышъулъэгъухэкIэ къэшъумыIэтых. Ар шъуисабыйхэм ыкIи шъуигупсэхэм къафэшъуIуат. ОшIэ-дэмышIэ Iоф къэхъумэ узэрэзекIон фаем унагъом исхэмкIэ пэшIорыгъэшъэу шъу­те­гущыI.

Тэрэзэу шъузекIомэ шъори, шъузхэт цIыфхэми ящыIэныгъэ къэшъуухъумэщт.