«Сэтэнае идышъэ Iудан»

Джары зэреджагъэхэр искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-мрэ Методическэ гупчэмрэ декоративнэ-прикладной искусствэмкIэ зэхащэгъэ зэнэкъокъу-къэгъэлъэгъоным.

КIэлэеджакIохэм къяшIэкIыгъэ дунэе дахэр агъэлъапIэу, адыгэ лъэпкъ шэн-хабзэхэр, зекIокIэ-шIыкIэ тэрэзхэр ашIэу ыкIи дэгъур, дэир къагурыIоу пIугъэнхэм, искусствэм ихьатыркIэ кIэлэцIыкIухэм ятворческэ гукъэкIхэр, гупшысэкIэ амалхэр къэгъэущыгъэнхэр ыкIи ежь еджакIохэм азыфагу зэфыщытыкIэ дэгъухэр илъ хъунхэр къыделъытэ.

Мы мэфэкI къэгъэлъэгъоным Адыгеим иеджэпIэ 13-у живописымкIэ ыкIи декоративнэ-прикладной искусствэмкIэ къутамэ зиIэхэм яIофшIагъэхэр къырахьылIагъэх: искусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу еджапIэу К. Лъэцэрыкъом ыцIэ зыхьырэр, кIэлэцIыкIу художественнэ еджапIэу Мые­къуапэ дэтыр, художественнэ кIэлэцIыкIу еджапIэхэу поселкэхэу Тульскэм, Яблоновскэм, станицэу Дондуковскэм, селоу Красногвардейскэм, Кощхьаблэ, Гъобэкъуае адэтхэр ыкIи искусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колледжым ащеджэхэрэм яIофшIагъэхэр.

ЕджакIохэм яIофшIагъэхэм мыщ фэдэ лъэныкъохэр къащагъэлъагъох: «Адыгэ хъишъэхэм ыкIи пшысэхэм лIыхъужъныгъэр, лIыгъэ хабзэр, щытхъур къызэращиIотыкIыгъэр», «Адыгэ лъэпкъым иIофшIэгъу мафэхэр ыкIи мэфэкIхэр», «Стэнэе дахэм иIэпэIэсагъ» (Адыгеим лъэпкъ IэшIагъэхэр дахэу зэрэщызэтеуцожьхэрэр — дышъэидагъэр, пIуаблэр, лъэпкъ тхыпхъэр къагъэлъэгъощтых).

Къэгъэлъэгъон-зэнэкъокъур чъэпыогъум и 20-м искусствэхэмкIэ кIэлэ­цIыкIу еджапIэу N 1-м къыщызэIуахыщт, Iоф­шIагъэхэмкIэ жюрим зэфэхьысыжьхэр ышIыщтых.

ЗэнэкъокъумкIэ жюрим хэтых АР-м изаслуженнэ сурэтышIэу, кIэлэегъаджэу Хъуажъ Рэмэзан, жюрим итхьамат, искус­ствэмкIэ Адыгэ республикэ колледжым декоративнэ-прикладной искусствэмкIэ ыкIи лъэпкъ IэшIагъэхэмкIэ икIэлэегъа­джэхэу О. Л. Бреславцевар, О. Плетневар.
(Тикорр.).