Мехико къыщагъэлъэгъуагъ

Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм ращыгъэ бзылъфыгъэ шъуашэр Мексикэм икъэлэ шъхьаIэу Мехико Дунэе конференциеу ЮНЕСКО-м щы­зэх­ищагъэм къыщагъэлъэгъуагъ.

Къэралыгъо зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ лIыкIохэри къэгъэлъэгъонхэм ахэлэжьагъэх, бзылъфыгъэ ыкIи хъулъфыгъэ лъэпкъ щыгъынхэр къыращэлIагъэх.

Тикъэралыгъо икIыгъэу конференцием хэлэжьэгъэ купым Урысые Федерацием культурэмкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Сергей Обрывалиныр игъусагъ.

Бзылъфыгъэ джэнэ дахэу бгырыпх, пшъэрылъ, Iэлъын, нэмыкI хьап-щыпхэмкIэ гъэ­кIэрэкIагъэм къэгъэлъэгъонхэм чIыпIэ гъэнэфагъэ ащаубытыгъ.

ЮНЕСКО-м зэхищэгъэ Дунэе фестивалым зыщытегущыIагъэ­хэр культурэм иполитик ары.

Культурэм хэхьэрэ лъэныкъо­хэм социальнэ ыкIи экономическэ хэхъоныгъэхэр ягъэшIыгъэнхэмкIэ яшIуагъэу къакIорэм зэрэхэбгъэхъон плъэкIыщтыр къэгущыIагъэхэм къыхагъэщыгъ.

Сергей Обрывалиным къы­шIыгъэ докладым конференцием щедэIугъэх. Урысыем кIуа­чIэрэ зэгурыIоныгъэрэ къезытыхэрэм лъэпкъыбэу щыпсэу­хэрэм якультурэхэр зэрахэтыр ащ къыIуагъ.

Кавказым щыпсэурэ щэр­джэсхэм ялъэпкъ шъуашэ конференцием хэлэжьагъэхэр нэ­Iуасэ зэрэфашIыгъэми ар къегъэлъагъо.