Гъэлъэшыгъэ шIыкIэм Адыгеири къыхиубытэщт

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным щынэгъончъэнымкIэ Советым изэхэсыгъо видеозэпхыныгъэ шIыкIэкIэ тыгъуасэ зэрищагъ. ШъолъырыкIэхэу къэралыгъом къыхэхьажьыгъэхэм къащыхъухэрэм ялъытыгъэу унашъоу ышIыгъэхэм, шъолъыр пащэхэм пшъэрылъ тедзэу яIэщтхэм Президентым ягугъу къышIыгъ.

Урысыем къыхэмыхьажьхэзэ Донецкэ, Луганскэ республикэхэр, Херсонскэ ыкIи Запорожскэ хэкухэр зэо Iофхэр зыщызэшIуахырэ чIыпIэхэу агъэнэфэгъагъэх, джы ахэр тикъэралыгъо щыщ хъужьыгъэ­хэми, ахэм яцIыфхэм къыхахыгъэм Киев режимыр къызэремыуцуалIэрэм, тикъэралыгъо диверсиехэр щашIынхэу къызэрихьэхэрэм апкъ къикIэу джы тихэгъэгу ихэбзэгъэуцугъэхэмкIэ мы шъолъырхэр зэо Iофхэр зыщызэшIуахырэ чIыпIэхэу джыри гъэнэфэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ унашъом зэрэкIэтхагъэр Урысыем ипащэ къыIуагъ. Ар ФедерациемкIэ Советым агъэхьыщт, Къэралыгъо Думэми ишIэ хэлъ.

Урысыем ишъолъыр пащэхэм фитыныгъэ тедзэхэр ятыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ унашъоми Владимир Путиныр кIэтхагъ.

«Урысые Федерацием исубъектхэм япащэхэм цIыфхэм ящынэгъончъагъэ зэрэзэшIуахыщт шIыкIэхэм, псэолъэ шъхьаIэхэм якъэгъэгъунэн ыкIи терроризмэм щыухъумэгъэнхэм, общественнэ рэхьатныгъэм икъызэтегъэ­нэн, экономикэмрэ къыдэгъэкIыжьынымрэ зыпкъ итынхэм, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием изэшIохынкIэ ищыкIэгъэщтхэм якъыдэгъэкIын ыкIи ахэм ахэгъэхъогъэным Iоф адашIэн фае. Мы зэпстэури зэшIохыгъэным дэлэжьэщт штабхэр зэхащэнхэу шъолъыр пащэхэм фитыныгъэ яIэщт. Правительствэм, зыкъэу­хъумэжьыгъэнымкIэ Министерствэм, нэмыкI къулыкъухэм пшъэ­рылъ афэсэшIы ящыкIэгъэщтымкIэ адэIэпыIэнхэу», — къыщиIуагъ Владимир Путиным зэхэсыгъом.

Шъолъыр зэфэшъхьафхэм Iофхэм язытет зэращызэтекIырэм ыпкъ къикIэу ахэм япащэхэм зэшIуахынхэу япшъэры­лъыщтхэри зэфэдэщтхэп.

Къыблэ федеральнэ шъолъырым хэхьэрэ субъектхэм афэдэу, Адыгеими гъэлъэшыгъэ ухьазырыныгъэ щызэрахьан фаеу Президентым иунашъо къыщытыгъ.

«УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къытфишIыгъэ пшъэрылъхэм тишъыпкъагъэ ятхьылIэнышъ, тадэлэжьэщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Анахь шъхьаIэу къэнэжьы тикIалэхэу мобилизацием къыхи­убытагъэхэм, ежьмэ яшIоигъоны­гъэкIэ къыхэзыхыгъэхэу, контракт шIыкIэкIэ къулыкъу зыхьыхэу хэ­ушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр. Ахэм ялъэIухэм ягъэцэкIэн тынаIэ тет, яунагъохэм зэпхыныгъэ адытиIэу, щыкIагъэ зиIэ хъухэрэм тадэIэпыIэ».

Адыгеим икIыгъэ дзэкIолIхэмрэ ахэм яунагъохэмрэ арагъэгъотырэ IэпыIэгъум щыщых ясабыйхэм шхын стырыр еджапIэхэм, колледжхэм, техникумхэм ыпкIэ хэмылъэу къазэращаратырэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм зэрэкIохэрэмрэ еджапIэм охътэ тедзэу зэрэщаIыгъхэмрэ апкIэ зэраIамыхырэр, ыпкIэ зыхэмылъ юридическэ IэпыIэгъу зэрарагъэкIырэр.
.