Сомэ миллион 534-рэ фэдиз агъэфедагъ

Мэкъумэщ хъызмэтым хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо ыкIи шъолъыр программэ зэфэшъхьафыбэ Адыгеим щыпхыращы. Ахэм къадыхэлъытэгъэ IэпыIэгъухэм яшIуагъэкIэ мыщ илъэныкъо пстэуми хэпшIыкIэу хэхъоныгъэхэр ашIыгъэх.

ГущыIэм пае, мэкъумэщ хъыз­мэтым зиушъомбгъуным, ащ щылажьэрэ хъызмэтшIапIэхэм япродукцие, ахэр зыха­шIы­кIыхэрэм ябэдзэршIыпIэ игъэIорышIэн афэгъэхьыгъэ программэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу унэгъо фермэхэм грантхэр аратых. АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэм­кIэ, программэм къыдыхэлъытагъэу хъыз­мэтшIэпIитIумэ джы­рэблагъэ сомэ миллион 32,7-рэ аратыгъ.

Шъолъыр проектэу «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства РА» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу, бизнесыр хэкIыпIэу къы­хэзы­хыгъэхэм егъэжьапIэ ашIынэу сомэ миллион 73-рэ аратыгъ. БлэкIыгъэ 2021-рэ илъэсым атыгъагъэм нахьи ар сомэ миллион 27,7-кIэ е процент 61-кIэ нахьыб. Мы IэпыIэгъур бизнес цIыкIум ыкIи гурытым ащылажьэрэ нэбгырэ 43-мэ аIэкIэ­хьагъ, ар гъэрекIо къыхиубытэгъагъэм нахьи 15-кIэ нахьыб.

Мэкъумэщ кооперацием зиушъомбгъуным пэIуагъэхьанэу мы илъэсым ибюджет сомэ миллиони 4,9-рэ щагъэнэфэ­гъагъ. Ащ щыщэу сомэ миллиони 2,7-р гъэфедагъэ хъугъэ. Адрэ къэнагъэри илъэсым ыкIэм нэс зытефэхэрэм аратыщт.

ПстэумкIи Адыгеим имэ­къу­мэщ хъызмэт фатIупщыщт IэпыIэгъоу сомэ миллион 671,2-рэ 2022-рэ илъэсымкIэ Правительствэм ыгъэнэфэгъагъ. Мэзи 9-у пыкIыгъэр пштэмэ, ащ щыщэу сомэ миллион 533,9-р, ар процент 79,5-рэ мэхъу, зищыкIа­гъэм пэIуагъэхьагъ.