Зэгъусэхэу зэхащэ

Лъэпкъ проектэу «Культурэм» хэхьэрэ Iофтхьабзэхэм ащыщхэр Джэ­джэ районым щызэхащэх.

Джаджэ итхылъеджапIэрэ клубэу «ЗэIукIэшIухэр» зыфи­Iорэмрэ фольклорнэ-краевед­ческэ зэхахьэр щыIэныгъэм ди­штэу агъэпсыгъ. Джэджэ псэупIэм фэгъэхьыгъэ тхылъ къэгъэлъэгъонэу къэзэкъхэм ящы­IэкIэ-псэукIэ ехьылIагъэр гурыIогъошIоу зэрагъэфагъ. Районым щыщ тхакIохэм ятворчествэ тхылъхэм къаIуатэ.

Тарихъым фэгъэхьыгъэ гукъэ­кIыжьхэр гъэшIэгъоных. ЗэхэщакIохэм «УпчIэхэр, джэуапхэр» зыфиIорэ едзыгъор узыIэпищэу рагъэкIокIыгъ.

Джэджэ районым иадминист­рацие хъарзынэщымкIэ иотдел ипащэу И.Г. Грицкевич тхылъеджапIэм иIофышIэхэр ­игъусэхэу районым ицIыф цIэрыIохэм афэ­гъэхьыгъэ едзыгъор зэрищагъ.

Фольклорым къыхэхыгъэ кIэ­нэкIэлъэ пычыгъохэр зэхахьэм къыщаIотагъэх. «Джэджэ гумэкIыгъохэр» зыфиIоу П. Афанасьевым ытхыгъэхэм зэхахьэм хэлажьэхэрэр тхылъеджапIэм иIофышIэу С. Шейкэ ащигъэ­гъозагъэх.

УичIыгу, узыщыпсэурэ лъэныкъо гупсэр бгъэлъэпIэнхэм, кIэлэцIыкIухэм тарихъыр на­хьышIоу арагъэшIэным И. Грицкевич къытегущыIагъ, щысэхэр къыхьыгъэх.

Клубэу «ЗэIукIэгъошIум» хэт­хэу Светлана Серых, Вален­тина Пугачевам, нэмыкIхэм зэ­хахьэр агу зэрэрихьыгъэр, нахьыбэрэ тхылъеджапIэм щызэIукIэхэ зэрашIоигъор къаIуагъ.

Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ и Министерствэ икъулыкъушIэу, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Теуцожь Нурыет зэфэхьысыжьхэм къащыхигъэщыгъ шIэжь яIэу ныбжьыкIэхэр пIугъэнхэм, щыIэныгъэр нахьы­шIоу кIэлэеджакIохэм къагуры­Iоным афэшI лъэхъаным диштэрэ зэIукIэгъухэр тапэкIи зэрэзэхащэщтхэр. 2022-рэ илъэсыр Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэрэ якультурнэ кIэнрэ я Илъэс. Ащ къыпкъырыкIыхэзэ шIэжьым, мамыр псэукIэм игъэдэхэн афэгъэхьыгъэ Iоф­тхьабзэхэр агъэхьазырых.