«Абрекхэр» лъэпкъхэм афэуджых

Адыгэ къашъохэмкIэ ансамблэу «Абрекхэр» республикэм щыкIорэ зэхахьэхэм ахэлажьэ, лъэпкъ искусствэм идэхагъэ къащегъэлъагъо.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Ха­сэр», ансамблэу «Абрек­хэр» кIэщакIо фэхъухи, гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо лъэхъаным адыгэ джэгу­хэр Мыекъопэ зыгъэпсэфыпIэ паркым щызэха­щагъэх. Мэфэку пчыхьэ къэс нэбгыришъэ пчъагъэ адыгэ джэгум щызэIукIэщтыгъ.

— Адыгэхэр, урысхэр, абхъазхэр, къэндзалхэр, ер­мэлхэр, нэмыкIхэри ти­джэгухэм къащышъощтыгъэх. ХьакIэу къакIохэрэм ащыщыгъэх Тыркуем, Израиль, Сирием, фэшъхьаф­хэм къарыкIыгъэхэ ти­лъэпкъэгъухэр, — къеIуатэ «Абрекхэм» яхудожест­веннэ пащэу ТхьакIумэщэ Налбек.

ОсэшI купым хэтхэм къэшъокIо анахь дэгъухэр адыгэ джэгум къыщыхахыщтыгъэх. Апэрэ чIыпIэхэр зыфагъэшъуашэщтыгъэхэм ащыщыгъэх урысхэр, ер­мэлхэр, адыгэхэр. Адыгэ джэгум лъэпкъхэр зэрэзэфищэхэрэр, мамыр щы­IэкIэ-псэукIэр нахь дахэ зэрэхъурэр зэхэщакIохэм яшIушIагъэу щытыгъ.

СурэтышI-модельер цIэ­рыIоу СтIашъу Юрэ, Из­раиль къикIыгъэхэ Ацумыжъ зэшъхьэгъусэхэу Азэрдинрэ Сюзанэрэ, Мые­къуапэ щыпсэурэ Натхъо Светланэ, IофшIэным иветеранэу Даур Руслъан, Адыгэ Республикэм инароднэ артисткэу Нэхэе Тэмарэ, фэшъхьафхэм пчы­хьэзэхахьэхэр лъэшэу агу рихьыгъэх, зэхэща­­кIо­хэм «тхьашъуегъэпсэу» араIожьы ашIоигъоу макъэ къытагъэIугъ.

ХьатыякIоу Ерыгу Адамэ тыщигъэгъозагъ адыгэ джэгухэм яшIуагъэкIэ ныбжьыкIэхэр нахь дахэу къашъохэ зэрэхъугъэхэр. Адыгэ шэн-хабзэхэр зэрахьэхэзэ пшъашъэхэм, кIалэхэм щыIэныгъэм щы­сэшIу къыщагъэлъагъо.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэ­хъугъэм фэгъэхьыгъэ Iоф­тхьа­бзэ­хэм «Абрекхэр» чанэу ахэлэжьагъ. Мые­къуапэ щыкIогъэ шыгъа­чъэхэм ансамблэр ащыуджыгъ. Адыгэ шъуашэм имэфэкI ехьылIэгъэ зэхахьэм лъэпкъ шъуашэм идэхагъэ къэшъуакIохэм къыщагъэлъэгъуагъ.

«Абрекхэр» Адыгеим иансамблэ цIэрыIохэм ащыщ хъугъэ. Санкт-Петербург, Къыблэм, Темыр Кавказым, нэмыкIхэм къа­щышъуагъ, республикэм ищытхъу лъагэу искусст-
вэм щеIэты.

Сурэтыр зэхахьэм къыщытетхыгъ.