IэпыIэгъур зэпагъэурэп

ЧIыопсым икъэгъэгъунэнкIэ мыкъэралыгъо гупчэу «НАБУ-Кавказым» ыцIэ зэрэзэблахъугъэр джыри бэмэ ашIэрэп.

Илъэс 15-м къыкIоцI урысые хэушъхьафыкIыгъэ орга­низацием тыкъэзыуцухьэрэ ду­наим ибаиныгъэхэр къызэтегъэнэгъэнымкIэ инэу ишIуагъэ къэкIуагъ. Мы лъэхъаным ащ зэреджэхэрэр «ЧIыопсым икъэ­гъэгъунэнкIэ мыкъэралыгъо гупчэу «Кавказ» (НПЦ).

ТапэкIэ гупчэм иIофышIэхэм Урысыем и Къыблэ шъолъыр зэрэщытэу къыгъэгъунэныр япшъэрылъыгъ, джы Кавказым къыхиубытэрэ чIыгухэр ары анаIэ зытетыщтыр, ренэу зыфэ­сакъыщтхэр.

Илъэс псаум гупчэр волонтерхэм яIэпыIэгъу щыкIэрэп. Аужырэ лъэхъаным ахэр зыхэ­лэжьэгъэ Iофтхьабзэхэм ащыщых черкес чъыгхатэхэм якъэ­гъотынрэ якъэтхыхьанрэ. Псэу­пIэхэу Абдзэхэхьаблэ, Дахъо, Хъы­­мыщкIэй ижъырэ чъыг лъэпкъ­­хэр къызщыкIыхэрэр къа­щагъэнэфагъэх.

Волонтерхэр чIыопс паркэу «ТхьачIышху» зыфиIорэм щы­Iагъэх, зекIо гъогоу ТхьачIэ уезы­щалIэрэм къыщакIухьагъ, апэ къифэгъэ зекIохэм ащ икъу­шъхьэ лъагъохэр зыдэщыIэхэр зэрыт гъозэ картхэр аратыгъэх.

БэмышIэу гупчэу «Кавказым» иIофышIэхэм Адыгэ Респуб­ликэм икIэлэцIыкIу технопаркэу «Кванториум» зыфиIорэм интерактивнэ сыхьатэу «Активный туризм в природном парке «Большой Тхач» зыфиIорэр щызэхащэгъагъ.

Джащ фэдэу «Кавказым» иIофышIэхэм псэупIэу Прохладнэм дэсхэм заIуагъэкIагъ. Гъэ­мэфэ зыгъэпсэфыгъор зэрэ­кIуагъэмкIэ зэфэхьысыжьэу ашIыгъэхэм ахэр ащагъэгъозагъэх. Тызхэт илъэсым зыгъэ­псэфакIо къэкIуагъэхэм япчъагъэ къыхэхъуагъ. Ащ къыхэкIэу пыдзафэу къагъанэрэри нахьыбэ хъугъэ. Мы Iофыгъом изэшIохынкIэ «Экоцентрэм» ишъолъыр оператор ишIуагъэ къыгъэкIуагъ, пыдзафэхэр щаугъоинхэу кIэу зы бак псэупIэм игупчэ къащыфигъэуцугъ.

Iофтхьабзэу агъэцакIэхэрэм зэкIэми апэIухьащт ахъщэр, проектэу «Создание ресурсного центра для природного парка «Большой Тхач» зыфи­Iорэм къызэрэдилъытэу, Урысые Федерацием и Президент къафитIупщыгъэ грантым къыхагъэкIы.