Псауныгъэм игъэпытэн фэлэжьэщт псэуалъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат селоу Красногвардейскэм щырагъэжьэгъэ физкультурэ-спорт комплексым ишIын зэрэкIорэм зыщигъэгъозагъ. Лъэпкъ проектэу «Демографием» тегъэпсыхьагъэу ар ашIы.

Красногвардейскэ районым ипащэу Гъубжьэкъо Темур къызэриIуагъэмкIэ, псэуалъэр аухыгъах пIоми хъущт, спорт Iэмэ-псымэхэр къащэфыгъэх. МазэкIэ къэнэгъэ IофшIэнхэр аухынхэшъ, а псэуалъэр атIупщынэу мэгугъэх.

Квадрат метрэ 2200-рэ хъурэ унэм джэгупIэ зал зэтегъэпсыхьагъэ, нэбгырэ 220-м ателъытэгъэ трибунэхэр, джащ фэдэу тренажернэ зал, зызщатIэкIыщт, зызщагъэпскIыщт ыкIи административнэ унэхэр хэтыщтых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ анаIэ тыраригъэдзагъ ащ къыпэIулъ чIыпIэр нахь агъэкIэрэкIэн, чъыг-къэгъагъэхэр щагъэ­тIысхьан зэрэфаем. Ащ дакIоу машинэхэр зыдэщытыщтхэ чIыпIэхэр къыдалъытэнхэу, урамхэр къэзыгъэнэфыщтхэр апалъхьанхэу ариIуагъ.

«Спортым фытегъэпсыхьэгъэ унэр районым исхэм ащыщхэр амал зэриIэкIэ нахьыбэу спортым пыщэгъэнхэм фэлэжьэн, лъэгэпIэ зэфэшъхьафхэм ади­штэрэ зэнэкъокъухэр зыщызэхащэнхэ алъэкIыщт чIыпIэу хъун фае. Арышъ, цIыфхэмкIэ щынэгъончъэу ар щытыным, спортым пылъынхэмкIэ амалхэр ягъэгъотыгъэнхэм япхыгъэхэр зэкIэ къыдалъытагъэх», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ яшIуагъэкIэ республикэм социальнэ мэхьанэ зиIэ зы проекти къыщызэтырагъэуцуагъэп, спорт инфраструктурэм зегъэушъомбгъу­гъэнымкIэ IофшIэныр лъэкIуатэ. Щы­IэкIэ-псэукIэ тэрэзым рыгъозэрэ цIыфхэр нахьыбэ хъунхэм, спортым пыщагъэхэм япчъагъэ хэхъоным ыкIи гъэхъэгъакIэхэр ашIынхэм яамал а псэуалъэм къытыщт.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу