КIэлэегъаджэр — сэнэхьат къодыеп

Шъачэ хэхьэрэ чIыпIэхэм кIэлэегъаджэу Iоф ащызышIагъэхэм, непи ащылажьэхэрэм анахь дэгъухэр ПсышIопэ районым щагъэшIуагъэх. Еджэгъу илъэсэу икIыгъэм зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх, тапэкIэ агъэцэкIэщт пшъэрылъхэм атегущыIагъэх, ямэфэкIкIэ къафэгушIуагъэх.

ПсышIуапэ дэт я 95-рэ лицеим ипащэу Джарымэ Аюбэ анахь кIэлэегъэджэ дэгъухэр къуаджэхэмрэ къутырхэмрэ зэрадэсхэм сыдигъуи ицыхьэ телъыгъ. ИгъашIэ инахьыбэр кIэлэцIыкIухэм яегъэджэн-гъэсэн езытыгъэм къыIорэм хэшIыкI фыриI. Ежьыр тIысыжьыгъэми, ипшъэрылъхэр къызфигъэнэгъэ ЛIыф Фатимэ коллективым ипащэу я 95-рэ лицеим ищытхъу зэрэлъигъэкIотэщтым пылъ. Шъыпкъэр пIощтмэ, еджапIэр къалэу Шъачэ дэтхэм ямыза­къоу, Краснодар краим итхэми къахэщы.

«95-р» — IофшIэкIэ пэрытым итамыгъэу алъытэ. Ар къэзыухыгъэ кIэлэеджакIохэр, зэкI пIоми ухэмыукъонэу, Москва, Санкт-Петербург, нэмыкI къэлэшхохэм адэт апшъэрэ еджапIэхэм ачIэхьэх, якъэбар дэ­гъукIэ агъэIу.

Къуаджэхэм ащеджэрэ кIэлэеджакIохэм шIэныгъэу зэрагъэгъотырэр зэнэкъокъухэм, фестивальхэм, олимпиадэхэм къащагъэшъыпкъэжьызэ къырэкIох. Спорт зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм текIоныгъэхэр къащыдахы, еджэнымкIэ дышъэ медальхэр къалэжьы. Ахэр зэкIэ къызыпкъырыкIырэр кIэлэегъа­джэхэм яIофшIакI, сабый пэпчъ фыщытыкIэу фыряIэр ары.

КIэлэегъаджэхэм ямэфэкI зыщыхагъэунэфыкIыгъэр лъэпкъ культурэм и Гупчэу ПсышIуапэ дэтыр ары. Мыщ кIэлэегъэджэ IэпэIасэхэм анахь дэгъухэр къырагъэблэгъагъэх. Ахэм афэгушIонхэу районым ипащэхэр, депутатхэр, еджакIохэм янэ-ятэхэр, ежь кIэлэеджакIохэр къызэхэхьэгъагъэх. Къэгъагъэ­хэм, шIухьафтынхэм, гущыIэ дахэу кIэлэегъаджэхэм къафа­Iуа­гъэхэм агухэр къыдащэягъэх.

Къалэу Шъачэ гъэсэ­ны­гъэм­кIэ игъэIорышIапIэ и ПсышIопэ шъолъыр къутамэ ипащэу Анастасия Гнусаревам кIэлэегъэ­джэ пэрытыбэмэ ягугъу къы­шIыгъ, ящытхъу къыIуагъ. «КIэлэегъа­джэр — сэнэхьат къодыеп, цIыфыр къызфэ­хъугъэ Iоф», — еIо ащ.

Илъэс 30-м ехъурэ кIалэхэр езыгъэджагъэхэу, щытхъуцIэхэр, бгъэхалъхьэхэр къэзылэжьыгъэ­хэу зыцIэ дахэкIэ къыраIуагъэ­хэр бэ мэхъух. Ахэм ащыщых Урысыем ыкIи Пшызэ шъолъыр язаслуженнэ кIэлэегъаджэхэу, народнэ гъэсэныгъэм иотличникхэу, УрысыемкIэ гъэсэны­гъэм иIофышIэ гъэшIуагъэхэу Татьяна Протасовар, Светлана Ложенкэр, Бгъанэ Хьарун, Галина Польскаяр, Джарымэ Аюб, Сима Чалукиди, Иван Авджан, Надежда Алексеевар, Валентина Ханенкэр, Тыу Рэщыд, Хэшх Мыхьамэд, нэмыкIхэри.

Джащ фэдэу Шъачэ и Къэлэ ЗэIукIэ ирэзэныгъэ тхылъхэмкIэ, ПсышIопэ районым ипащэ и Щытхъу тхылъхэмкIэ хагъэунэфыкIыгъэх еджапIэхэм япащэ­хэм, кIэлэегъэджэ-гъэсакIохэм, зисэнэхьаткIэ гъэхъэгъэ инхэр зышIыгъэхэм ащыщхэр. Муниципальнэ, шъолъыр ыкIи къэралыгъо проектхэм чанэу ахэлэжьагъэх ЛIыф Фатимэ (я 95-рэ лицеир), Елена Хуцишвили (искусствэхэмкIэ я 4-рэ кIэлэ­цIыкIу еджапIэр, къу. Хьа­джыкъу), Алые Марзет (я 90-рэ гурыт еджапIэр, ШэхэкIэишхор), Гъуашъо Дэхэнэф (гурыт еджапIэу N 94-р, къу. Хьаджыкъу), Шъхьэлэхъо Маринэ (N 84-р, п.Совет Къуадж), Нэпсэу Русет (гурыт еджапIэу N 94-р), Андыр­хъое Щылэхъан (N 80-р, Псы­шIуап), Шъхьэлэхъо Валентинэ (N 94-р), ЛIыф Марет (N 80-р), нэмыкIхэри.

Шъачэ икIэлэегъаджэхэм ма­фэ къэс къагъэшъыпкъэжьы — мэхьанэ зиIэр узыфэдэр ары нахь, узщыщыр арэп. ЯIоф­шIакIэрэ ясэнаущыгъэрэ агъэфедэзэ, гъэсэныгъэмрэ пIуныгъэмрэ уахътэм диштэрэ амалышIухэр къафагъотыхэзэ, ахэр апэкIэ лъэкIуатэх.

Ныбэ Анзор.