Илъэс къэс зэхарэщ

Спорт хъугъэ-шIагъэхэм якъэбархэр цIыфхэм алъыгъэIэсыгъэнхэм чанэу хэлэжьэрэ журналистэу, Адыгеим иныбджэгъушIоу Андрей Кон­драшовыр Москва щэпсэу. Джырэблагъэ ащ гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Дунэе зэIукIэгъоу «Адыгеим инарт» зыфиIорэр АР-м игъэкIотыгъэу зэрэщыкIорэм мэхьэнэ ин иIэу сэлъытэ, — къытиIуагъ Андрей Кондрашовым. — Къэ­ралыгъуи 8 зэнэкъокъум щызэ­IукIагъ. Белоруссием, Сербием, Монголием, Казахстан, Урысыем, фэшъхьафхэм яспортсменхэм зэнэкъокъум ухьазырыны-
гъэ дэгъу къыщагъэлъэгъуагъ. Спортым лъэпкъхэр зэфещэх, мамыр псэукIэр егъэпытэ.

— Адыгеим илъэсыбэ хъу­гъэу ты­щызэIокIэ. Зэгъэпшэнхэр зэрэ­пшIыхэ­рэр къытапIоу къыхэ­кIыгъ.

— Журналистым ылъэгъурэр, зэхихырэр зэригъэпшэн, зэфэ­хьысыжь ышIын фае. Адыгеим хэгъэгу ыкIи дунэе шапхъэхэм адиштэхэу спорт псэуалъэхэр щагъэпсыгъэх. Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъо­къухэр Адыгеим бэрэ щызэхащэх. Республикэр кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Урысые Федераци-
ем игупчэ хъугъэ. Ащ фэдэ зэ­хъокIыныгъэхэм сагъэгушхо.

— Дунэе зэIукIэгъоу «Адыгеим инарт» рес­публикэм зэрэщызэхащагъэм сыда къепIуалIэ пшIоигъор?

— Нартхэм ятарихъ нахьышIоу зэзгъэшIэнэу исхъухьагъ. Адыгэ­хэм щыIэныгъэ гъогоу къакIу­гъэм IэкIыб къэралхэри нахь дэгъоу щыгъуазэ хъущтхэу сэлъытэ. Зэнэкъокъур гъэшIэгъо­нэу кIуагъэ. Зэхэщэн Iофхэр гум рихьэу зэрагъэцэкIагъэхэм фэшI республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат, Правительствэм, щынэгъончъэным икъулыкъу­шIэхэм лъэшэу тафэраз. Дунэе зэнэкъокъоу «Адыгеим инарт» илъэс къэс республикэм щы­зэхащэ тшIоигъу. Тренерхэр, спортсменхэр ащ къыкIэлъэIух.

— ТизэдэгущыIэгъу икIэух сыда джыри къытапIо пшIоигъор?

— Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат спортым фэгъэ­хьыгъэ Iофыгъуабэмэ кIэщакIо афэхъу, ащкIэ лъэшэу тыфэраз. Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипрезидентэу Анатолий Лелюк бэшIа­гъэу синэIуас. ЗэхэщэкIо дэгъу. Республикэм испорт хэхъоны­гъэхэр ышIынхэм ишъыпкъэу пылъ. СтIашъу Мамыр, Александр Евтушенкэр, Елизавета Ошурковар, нэмыкIхэри Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтых, Адыгеим ищытхъу нахь лъагэу аIэтынэу афэсэIо.

— Адыгэ Республикэм имэфэкI мафэхэм афэ­гъэхьыгъэ зэнэкъокъухэм чанэу шъуахэлэжьагъ, тхьашъуегъэпсэу.

— Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэшI республикэм сыфэгушIо, игъэхъагъэхэм ахигъахъозэ мамырэу щыIэнэу сы­фэлъаIо.

— Олимпиадэ джэгунхэм гъогогъуи 10 фэдизэ журналистэу уахэлэ­жьагъ. Рес­публикэм шIу­кIэ уща­шIэ. Уимурадхэр къыб­дэхъунхэу тигъэ­зет­еджэхэм ацIэкIэ пфэтэIо.

— Тхьауегъэпсэу.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтым итыр: Андрей Кондрашов.