Дышъэр къытфагъэшIэты

Дунаим иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэнэкъокъу Армением икъалэу Ереван щыкIуагъ. Къэралыгъо 23-рэ ащ хэлэжьагъ.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэхэм ахэтхэу Адыгэ Респуб­ликэм испорт еджапIэхэм ащагъэсагъэхэр зэIукIэгъухэм чанэу ахэлэжьагъэх, дышъэ медальхэр къахьыгъэх.

Илъэс 16 – 18 зыныбжьхэм язэнэкъокъу Лъэустэнхьаблэ щыщэу Екатерина Соловьевар щыбэнагъ. Килограмм 80-м на­хьыбэ къэзыщэчыхэрэм янэкъо­къуи, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Монголием щыщ пшъашъэм ятIо­нэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Грецием ыкIи Казахстан ябэ­накIохэм ящэнэрэ чIыпIэхэр ахьыгъэх.

Илъэс 14 – 16 зыныбжь кIалэхэм язэIукIэгъухэм Адыгэ­къалэ щапIугъэ Хьатхъохъу Рустам иIэпэIэсэныгъэ ащиуплъэ­кIугъ. Килограмм 64-м нэс къэзыщэчыхэрэм нарт шъаор ате­кIуагъ. КIэух бэнэгъур Казахстан щыщ батырым къышIуихьыгъ.

— Хьатхъохъу Рустам икIэлэцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу спортым пылъ. Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ тренерэу Шъэумэн Байзэт ипащэу самбэм зыфигъэсагъ. Аужырэ уахътэм Лабинскэ рагъэблэгъа­гъэу иIэпэ­Iэсэныгъэ хегъахъо, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адамэ. — Екатерина Соловьевар Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щеджэ, тренерыр Нэныжъ Байзэт.

ТибэнакIохэм, тренерхэм дунэе зэнэкъокъум гъэхъагъэу щашIыгъэр къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фа­гъэхьы.

Адыгеир дунэе спортым лъагэу щызыIэтыхэрэм тигъэзетеджэхэм ацIэкIэ тафэгушIо, ямедальхэм ахагъэхъонэу афэтэIо.