ШэпхъэшIухэм адиштэу агъэцэкIэжьых

Адыгеим игъогухэр гъэцэкIэжьыгъэнхэм ыкIи кIэу шIыгъэнхэм, джащ фэдэу зэпырыкIыпIэхэр, лъэмыджхэр гъэкIэжьыгъэнхэм афытегъэпсыхьэгъэ пшъэрылъхэр шъолъырым зэрифэшъуашэу щызэшIуахых.

АщкIэ ишIогъэшхо къэкIо лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм.

Мыщ къыдыхэлъытэгъэ лъэныкъохэр гъэцэкIагъэхэ зэрэ­хъурэм ынаIэ тет, лъэплъэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Тигъогухэм язытет шапхъэхэм зэрадиштэщтхэм дакIоу ахэр щынэгъончъэнхэр ары мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу щытыр. Федеральнэ гупчэм ышIырэ зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, проектыр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ. Къытефэрэр зэкIэ зэрэзэшIуихырэм имызакъоу, гухэлъ­хэм къаригъэхъузэ IофшIэныр егъэцакIэ. Ащ фэдэ екIо­лIакIэм ишIуагъэкIэ республикэм щагъэцэкIэжьырэ гъогухэм япчъагъэ нахьыбэ мэхъу.

Гъогур щынэгъончъэным пае ар бгъэцэкIэжьын закъор икъу­рэп. Зэхэубытагъэу Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафыбэ ащыгъэцэкIэгъэн фаеу щыт. Адыгеим гъогоу щагъэкIэжьыгъэхэр щынэгъончъэнхэм пае зэшIуахыщтхэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэщакIо афэхъугъ ыкIи а пшъэрылъыр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм ренэу ынаIэ тет. Ахэм шIуагъэ къызэратырэр цIыфхэм еплъыкIэу яIэхэм къау­шыхьаты. Республикэм игъогу­хэм нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыныгъэхэр зэрафэхъу­гъэхэр бэмэ къыхагъэщы.

Лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу, гъэцэкIэжьынхэм ямызакъоу, гъогу зэхэкIыпIэхэм тамыгъэхэр ащагъэкIэжьых, лъэсрыкIохэр бэу зыщызэблэ­кIырэ чIыпIэхэм ыкIи гъэсэныгъэм иучреждениехэм адэжькIэ гъогухэм теIэтыкIыгъэ чIыпIэхэр ащагъэпсых, зэпырыкIыпIэхэр агъэтхъыжьых.

Республикэм игъогушIхэр гъэхъагъэу яIэхэм къащымыуцухэу ыпэкIэ лъыкIотэнхэм, шъолъырым ипащэхэм къагъэуцурэ пшъэрылъхэр зэрифэшъуа­шэу зэшIуахынхэм фэхьазырых. Мы илъэсым телъытэгъэ Iоф­тхьа­бзэхэр гухэлъэу щыIэм ди­­штэу зэшIуахых, ари хэгъэкIи 2023-рэ илъсэым иплан къыдыхэлъытагъэхэри агъэцакIэх.

Адыгеим игъогушIхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтыхэрэм ащыщ гъэсэныгъэм епхыгъэ ыкIи цIыф­хэм языгъэпсэфыгъо уахътэ зыщагъакIорэ учреждениехэм якIурэ гъогу Iахьхэм ягъэкIэ­жьын.

ГущыIэм пае, мы илъэсыр пштэмэ, Гоголым ыцIэ зыхьырэ урамым щыщэу лицееу N-8-м екIуалIэрэм илъэсрыкIо гъогуи, транспортыр зэрыкIорэри агъэ­цэкIэжьыгъ, тамыгъакIэхэр ща­гъэуцугъэх.

Къалэм иурам шъхьаIэхэм ащыщэу Пушкиным ыцIэ зыхьырэм игъэцэкIэжьын шышъхьэIу мазэм аухыгъ. Ащ тетых кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 9-р, Адыгэ къэралыгъо университетым фи­лологиемкIэ ифакультет зы­чIэт унэр, гимназиеу N 5-р, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым эко­номикэмкIэ ифакультет зычIэтыр, АР-м и Лъэпкъ театрэу И. С. Цэим ыцIэ зыхьырэр.

Джащ фэдэу лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу мы илъэсым гъозэрыплъэхэр Мыекъуапэ ичIыпIэ заулэмэ ащагъэуцугъэх. Ахэри еджапIэхэм апэблагъэх. Ащ имызакъоу, Адыгеим игъогоу шъолъыр мэхьанэ зиIэхэм ащыщ­хэм лъэсрыкIо гъогухэр ащагъэпсыгъэх.

— Псэолъэ инхэм адакIоу, чIыпIэ мэхьанэ зиIэ гъогухэм ягъэцэкIэжьыни тапэкIи тынаIэ тедгъэтыщт. Дгъэнэфагъэм ыпэ титэу тызэрэкIорэм ишIуагъэкIэ гухэлъхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэ хъущтых. А IофшIэным зэфэхьысыжьэу фэхъун фаер зы — цIыфхэмкIэ Iэрыфэгъоу щытыщт шэпхъэшIухэм адиштэрэ инфраструктурэ гъэпсыгъэныр ары, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.