Хэсэ бэщым имэхьан

НыбжьыкIэ горэм гъэсэпэтхыдэ раIо зыхъукIэ гущыIэжъхэр агъэфедэхэу бэрэ къыхэкIы. Ахэм зэу ащыщ «Бэщ цIыкIур уапэ къырагъэуцуагъэми, едэIу». Мы гущыIэжъыр бэшIэгъэ … Читать далее Хэсэ бэщым имэхьан