«Горнэм» зыщагъэпсэфы

Я 5 — 9-рэ классхэм ащеджэрэ кIэлэеджакIохэм ащыщ­хэм зыпкIэ амытырэ турхэмкIэ Адыгеим зыщара­гъэгъэпсэфэу зырагъэжьагъэр Iоныгъом и 20-р ары.

Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет къызэритырэмкIэ, илъэсым еджэкIо 1259-рэ зызыгъэпсэфынэу щытыр, ахэм ащыщэу нэбгырэ 631-м тичIыпIэ дахэхэр къарагъэкIухьэгъах.

КIэлэеджакIохэр Мыекъопэ районым ащэгъагъэх, хьакIэщым исыгъэх. Турым гъогупкIэр, ашхыщтыр, экскурсиехэр, мастер-классхэр хэхьэх. Каменномостскэм къыпэблэгъэ чIыопс саугъэтхэр ныбжьыкIэхэм къарагъэплъыхьагъэх.

Илъэсыр екIыфэкIэ экскурсиехэм ахэмыфэгъэ кIэлэеджакIоу къэнагъэхэри зыгъэпсэфакIо ащэщтых. ЗыпкIэ амытырэ путевкэхэр лъэпкъ проектэу «ЗекIонымрэ хьакIэпэгъокIыным ииндустриерэ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэх. КIэлэеджакIохэм языгъэпсэфыгъо турбазэу «Горная» зыфиIорэм щагъакIо.