Къэгъэлъэгъонхэм тигуапэу тяплъы

Къэралыгъо академическэ театрэу Евгений Вахтанговым ыцIэ зыхьы­рэм икъэгъэлъэгъонхэр Адыгэ Республикэм апэрэу щэкIох.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат, культурэм икIэщакIохэм я Президентскэ Фонд IэпыIэгъу къа­фэхъухи, АР-м и Къэралыгъо филармоние, республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм къэгъэлъэгъонхэр ащызэхащагъэх.

— Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу дунаим щыцIэрыIо театрэм икъэгъэлъэгъонхэр республикэм щэкIох. Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ зэхэщакIохэм, пчыхьэзэхахьэм хэлажьэхэрэм сафэгушIо, — къыщиIуагъ зэIу­кIэгъум АР-м культурэмкIэ ими­нистрэу Аулъэ Юрэ.

— Апэрэу Адыгеим тыкъэ­кIуагъ. ТизэфыщытыкIэхэр нахь пытэнхэу, шIу тызэрэлъэгъунэу шъуфэсэIо, — къыщиIуагъ пчы­хьэзэхахьэм Къэралыгъо академическэ театрэу Евгений Вахтанговым ыцIэ зыхьырэм идиректорэу, Урысыем искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Кирилл Крок.

ЗэлъашIэрэ режиссерэу Римас Туминас ыгъэуцугъэ спектаклэу «Евгений Онегиныр» А.С. Пушкиным ироман техыгъ. Филармонием изал тIысыпIэ нэкI имыIэжьэу ар артистхэм къагъэлъэгъуагъ.

Чъэпыогъум и 13 — 14-м АР-м и Лъэпкъ театрэ «Наш класс» зыфиIорэ спектаклыр Евгений Вахтанговым ыцIэ зы­хьырэ театрэм къыщигъэлъэ­гъощт.

Артист цIэрыIохэр ащ хэлэ­жьэщтых, театрэр зыгу рихьы­хэрэр спектаклым еплъынхэу зэхэщакIохэм рагъэблагъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.