Гъогум ишIын аухыгъ

Адыгеим ия 100-рэ илъэс зыщыхагъэунэ­фы­кIырэм ехъулIэу Мыекъуапэ къэзыухьэрэ автомобиль гъогум ия 3-рэ Iахь игъэпсын аухыгъ.

Гъогум икъызэIухын фэгъэ­хьыгъэ Iофтхьабзэу Федеральнэ гъогу агентствэм ипащэу Роман Новиковыр зыхэлэжьагъэр я Х-рэ Дунэе къэгъэлъэгъонэу «Гъогу 2022-рэ» зыфиIорэм ди­штэу тыгъуасэ зэхащагъ. Теле­лъэмыдж шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм шъолъырым щы­псэу­хэрэм ар къащыфэгушIуагъ гъогум ишIын зэраухыгъэмкIэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат федеральнэ гупчэм зэрэфэразэр риIуагъ проектым игъэцэкIэнкIэ IэпыIэгъу къызэрэтфэхъугъэм фэшI. Лентэ плъыжьыр зызэпаупкI нэуж зэхэкIыпIищ зиIэ, километри 7,5-рэ хъурэ гъогукIэр къызэ­Iуахыгъ.

Ащ тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх УФ-м и Пре­зидент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм иаппарат АР-мкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр, автомобиль гъогухэмкIэ ГъэIорышIапIэу «Адыгеяавтодорым», АР-м и МВД и ГБДД япащэхэр, Iахьзэхэлъ обществэу «ДСУ-3-м» иподрядчик.

Республикэм и ЛIышъхьэ къэзэрэугъоигъэхэми, дунэе къэгъэлъэгъонэу «Гъогу 2022-рэ» зыфиIорэм хэлажьэхэрэми шIуфэс къарихыгъ. КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIы­гъэмкIэ, зэрэрахъухьэщтыгъэу, Мыекъуапэ къэзыухьэрэ гъогум игъэпсын агъэнэфэгъэгъэ пIа­лъэм къыпэкIэ, Адыгеим ия 100-рэ илъэс ехъулIэу аухыгъ.

«Мы гъогум тэркIэ мэхьанэшхо иI. Ащ зы шъолъыр автомобиль гъогурэ федеральнэ гъогуитIурэ зэрепхых. Ау анахь шъхьаIэр Мыекъуапэ транзит автомобильхэмрэ хьылъэзещэ­хэмрэ къызэрэдэмыхьащтхэр ары. ЦIыфхэм ящынэгъончъагъэкIи, Мыекъуапэ къэзыуцу­хьэрэ дунаимкIи ащ ишIуагъэ къэкIощт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Гъогум ишIынкIэ Iофышхо зэрэзэшIуахыгъэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ. Шъугу къэтэгъэкIыжьы Мые­къуа­пэ къэзыухьэрэ гъогум ки­ло­метрэ 28-рэ фэдиз зэрикIы­хьагъэр. 2009-рэ илъэсым ащ иапэрэ Iахьэу километри 9 фэдиз хъурэр агъэпсыгъагъ. Мыгъэ проектым ия 2-рэ Iахь — лъэмыджищ зыхэт гъогоу километри 10,4-рэ зикIыхьагъэр ашIыгъ. Непэ километри 7,5-рэ хъурэ я 3-рэ Iахьыр атыгъ.

Я 3-рэ Iахьым ишIын гъэрекIо рагъэжьэгъагъ. Сомэ миллиарди 3,6-рэ зыпэIуагъэхьэгъэ гъогур я 2-рэ техническэ категорие зиIэхэм ахэхьэ.

АР-м и ЛIышъхьэ къызэри­Iуа­гъэмкIэ, мы охътэ благъэм Iоф зыдашIэщтыр Хьахъуратэм ыцIэкIэ щыт урамым игъэцэ­кIэжьын ары. Ащ игъэцэкIэжьын тегъэпсыхьэгъэ проектыр агъэ­хьазырыгъах. Урамыр икIэрыкIэу зэрэзэтырагъэпсыхьажьыщтым нэмыкIэу, гъогу напцэхэм ощхыпсыр зэрылъэдэщт псэуа­лъэхэр ащагъэпсыщтых.

Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, лъэпкъ проектэу «Щы­нэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Iофы-шхо республикэм щызэшIуахы. Агъэ­цэкIэжьырэ гъогухэм япчъа­гъэ ренэу хэхъо. Республикэм игъо­гухэм язытет нахьышIу шIыгъэн зыкIыфаер зекIохэу республи­кэм къакIохэрэм зэ­рахахъорэр, экономикэм зы­къызэриIэтырэр, инвестиционнэ проектышхохэр зэрэпхыращы­хэрэр, зыгъэпсэфыпIэу «Лэгъо­накъэр» зэрагъэпсырэр ары.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.