Титарихъ илъэоянэхэр

Урысые гупчэ гъэцэкIэкIо комитетым и Президиум иуна­шъокIэ Черкес (Адыгэ) автоном хэкур бэдзэогъум и 27-м 1922-рэ илъэсым агъэпсыгъ. ШышъхьэIум и 24-м … Читать далее Титарихъ илъэоянэхэр