Титарихъ илъэоянэхэр

Урысые гупчэ гъэцэкIэкIо комитетым и Президиум иуна­шъокIэ Черкес (Адыгэ) автоном хэкур бэдзэогъум и 27-м 1922-рэ илъэсым агъэпсыгъ. ШышъхьэIум и 24-м 1922-рэ илъэсым Адыгэ (Черкес) авто­ном хэкукIэ ащ ыцIэ зэблахъу­жьыгъ. А лъэхъаным шъолъырищэу ар зэтеутыгъэу псэупIэ 45-рэ ахахьэщтыгъэх. Мы илъэсым итыгъэгъазэ и 7 — 10-м хэкум и Советхэм яапэрэ зэ­фэсэу Хьакурынэхьаблэ щыкIуа­гъэм гъэцэкIэкIо комитетыр къы­щыхахыгъ, ащ ипащэу агъэ­нэфагъ зэлъашIэрэ политическэ IофышIэшхоу Хьахъурэтэ Шы­хьанчэрые Умарэ ыкъор.


Къэралыгъо гъэпсыкIэм адыгэхэм нэмыкI пстэуми афэдэ фитыныгъэхэр къаритыгъэх, экономикэм, культурэм хэхъоныгъэхэр афэхъухэу ригъэжьагъ.

Лъэпкъым ылъапсэ къызэри­ухъумагъэм имызакъоу, тха­кIэр, литературэр, искусствэм ишэпхъэ лъагэхэр къыIэкIэхьагъэх.

Охътэ кIэкIым еджапIэхэр жъугъэу, культурнэ-егъэджэн, медицинэ псэуалъэхэр къызэIуа­хыгъэх. ГущыIэм пае, 1926-рэ илъэсым имэлылъфэгъу Адыгеим еджэпIэ 46-рэ итыгъ. Мы пчъагъэр революцием ыпэкIэ щыIагъэхэм фэдиплIыкIэ ана­хьыб.

Адыгеим джащ фэдэу техникумхэр, кIэлэегъэджэ, шIэныгъэ- ушэтэкIо институтхэр къыщызэ­Iуахыгъэх, советскэ тхакIохэм я Союз и Адыгэ отделение зэхащэгъагъ, апэрэ гъэзетхэу «Черкесская правда» (1922-рэ илъ., чъэпыогъу) ыкIи «Адыгэ макъ» (1923-рэ илъ., гъэтхапэ) къыдагъэкIэу аублагъэх.

ШышъхьэIум и 3-м 1928-рэ илъэсым тишъолъыр Адыгэ авто­- ном хэкукIэ ыцIэ зэблахъужьыгъ.

1930-рэ илъэсхэм лъэпкъ къы­дэгъэкIыжьыным ипсэолъабэмэ яшIын атефагъ. Ахэм зэу ащыщыгъ Адыгэ консервышI комбина­тэу псэупIэу Яблоновскэм дэтыгъэр.

Гъэсэныгъэм ылъэныкъуи хагъахъощтыгъ — 1931-рэ илъэ­сым РСФСР-м гъэсэныгъэмкIэ и Народнэ комитет ыкIи обществэу «Долой неграмотность» зыфиIорэм и Гупчэ совет зэIэпахырэ ябыракъ Плъыжь, ахъщэ шIухьафтын ыкIи кино техыным фытегъэпсыхьэгъэ агъэкощырэ Iэмэ-псымэ Адыгеим къыфагъэ­шъошагъэх. Темыр КавказымкIэ Адыгеир ары мы лъэныкъомкIэ къахэщыгъэр.

Мы илъэсхэм тишъолъыр иеджа­пIэхэм шIокI зимыIэ ублэпIэ ыкIи илъэсибл гъэсэныгъэр ачIалъхьагъ, кIэлэегъэджэ пэрытхэр тиIэ хъугъэх. Заом ыпэкIэ ахэм япчъагъэ 1500-рэ хъущтыгъэ.
Мэлылъфэгъум и 10-м 1936-рэ илъэсым хэкум къыхагъэхьагъэх къалэу Мыекъуапэ, Джэджэ районыр ыкIи Мыекъопэ рай­оным и Ханскэ къоджэ совет, хэкум игупчэ Мыекъуапэ къа­хьыжьыгъ.

Iоныгъом и 13-м 1937-рэ илъэ­сым къыщыублагъэу Адыгэ автоном хэкур Краснодар краим хэтыгъ.

1940-рэ илъэсым имэзае и 21-м хэкум районибл хахьэ хъу­гъэ — Джэджэ, Кощхьэблэ, Красногвардейскэ, Мыекъопэ, Тэхъутэмыкъое, Теуцожь ыкIи Шэуджэн районхэр. Мыекъопэ районым Краснодар краим и Тульскэ район 1962-рэ илъэсым имэлылъфэгъу и 28-м къыхагъэ­хьажьыгъ. Адыгеим игъунапкъэ­хэм ягъэнэфэн ащ щаухыгъ.

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан Адыгеим ицIыфхэм псэемыблэ­жьыныгъэ къызхагъэфагъ. ЗэуапIэхэм нэбгырэ мин 80 тишъо­лъыр икIыгъэу аIухьагъ, ахэм ащыщэу Советскэ Союзым и ЛIыхъужъыцIэ къызфагъэшъошагъэр нэбгырэ 36-рэ, нэбгыри 7-р адыгэх: Андырхъое Хъусен, Ацумыжъ Айдэмыр, Бжы­хьакъо Къымчэрый, Къош Алый, Нэхэе Даут, Тхьагъушъэ Исма­хьил, ШIуцIэ Абубэчыр. Къэзымгъэзэжьыгъэмэ япчъагъэ — нэбгырэ мин 33-рэ.

Зэоуж илъэсхэм пшъэрылъ шъхьаIэу щытыгъэр къэралыгъом изыкъегъэIэтыжьын. 1947-рэ илъэсым хэкум ихъызмэтшIэпIэ инхэм яIофшIэн аублэжьыгъ. Ахэм ащыщыгъэх Адыгэ консервышI, Мыекъопэ мэз комбинатхэр.

1950-рэ илъэсхэм хъызмэтшIапIэхэр лъэхъаным диштэу зэтрагъэпсыхьажьыщтыгъэх, кIэ­хэри ашIыщтыгъэх: Шъхьэ­гуащэ Мыекъопэ гидроэлектростанцие тырагъэуцуагъ, лым ыкIи гъэщым Iоф адэзышIэхэрэр агъэпсыгъэх. Къэралыгъом ичIыпIэ зэфэшъхьаф­хэм къаращырэ Iэмэ-псымэхэмкIэ тихъызмэтшIапIэхэр зэтрагъэ­псыхьэщтыгъэх, цIыф псэупIэхэр жъугъэу ашIыщтыгъэх. Мыекъуа­пэ квадратнэ метрэ 2000-м къе­хъурэ псэупIэ щашIыгъ, квадратнэ метрэ 12194-рэ зэрылъ унэе псэупIэ 580-рэ щагъэпсыгъ. Зэоуж илъэ­сипшIым Адыгеим фабрикэ ыкIи завод 50 щызэтрагъэуцожьыгъ ыкIи щагъэцэ­кIэжьыгъ.

Мэкъу-мэщым ылъэныкъуи гъэхъэгъэ инхэр щашIыщтыгъэх — заом ыпэкIэ лэжьыгъэ Iухы­жьынымкIи, былымхъунымкIи пчъагъэу яIагъэхэм ашъхьадэ­кIыгъэх.

1960-рэ илъэсхэм Адыгеим икъыдэгъэкIыжьын лъэныкъуакIэ­хэр иIэ хъугъэх: гъучIым Iоф дэшIэгъэныр, станокхэм, прибор­хэм яшIын, гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэм икъычIэщын. Мэз къыдэгъэ­кIыным ыкIи пхъэм хэшIыкIыгъэ псэуалъэхэм яшIын къэралыгъо мэхьанэ яIэу адэлажьэщтыгъэх.

1960 — 1980-рэ илъэсхэм лъэхъа­ным диштэрэ Iэмэ-псымэхэмкIэ хъызмэтшIапIэхэр зэтыра­гъэпсы­хьэщтыгъэх, а уахътэм щыIэ хъугъэх къэралыгъом щызэ­лъа­шIэгъэ заводхэу Точрадиома­шыр, Промсвязыр, редукторы­шIыр, хьалыгъугъэжъэ, IэшIу-Iу­шIушI, чырбыщышI, шъоущы­гъушI хъыз­мэтшIапIэхэр, нэмыкI­хэри. Къы­дэгъэкIыжьынымкIэ апшъэу щытыгъэхэр гъомлэпхъэ­шIыным пылъхэр арых — ахэм япчъагъэ процент 52-рэ хъущтыгъэ.

1968-рэ илъэсым программэу «Миллион тонн кубанского риса» зыфиIорэм къыхиубытэу Пшызэ псыIыгъыпIэм ишIынкIэ унашъо щыIэ хъугъэ, ар заухыгъэр 1975-рэ илъэсыр ары. Квадратнэ километрэ 420-рэ ащ ыубытыгъ. Чылэгъо 12 хычIэгъ хъугъэ, джыри 10-мэ ащыщхэр псым чIихьагъэх. Ахэм ащыпсэущтыгъэ нэбгырэ мин 13-р агъэкощыгъэх, анахьыбэр зыдэсы хъугъэр Iоф­шIэкIо поселкэу АдыгейскэкIэ зэджагъэхэр ары. 1990-рэ илъэ­сым ар Адыгэкъалэ хъугъэ.

1990-рэ илъэсым ичъэпыогъу мазэ и 5-м народнэ депутатхэм я Адыгэ хэку Совет ия XXI-рэ зэIугъэкIэгъу изимычэзыу зэхэсыгъо Адыгэ Советскэ Социалистическэ Республикэр РСФСР-м хэтэу щаштагъ. Адыгэ Респуб­ликэр нэмыкI пстэуми афэдэу шъхьафит гъэпсыкIэ иIэу щытынымкIэ Декларациер народнэ депутатхэм яхэку Совет ия V-рэ зэхэсыгъоу бэдзэогъум и 28-м 1991-рэ илъэсым щыIагъэм щаухэсыгъ.

1992-рэ илъэсым игъэтхапэ и 24-м АР-м и Парламент ыштагъэх Адыгеим игерб, игимн ыкIи икъэралыгъо быракъ. Тамыгъэ шъхьаIэр зэхэзыгъэуцуагъэр сурэтышIэу Мэрэтыкъо Долэт, быракъым ылъапсэр я XIX-рэ лIэшIэгъум икъежьапIэ Черкесием итарихъ нып. Гимным игущы­Iэхэр зэлъашIэрэ тхакIоу, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъу­жъэу МэщбэшIэ Исхьакъ иех, орэды­шъор къыхэзыхыгъэр УФ-м ыкIи АР-м янароднэ артистэу Тхьабысымэ Умар.

Непэ Адыгэ Республикэм къы­дэгъэкIыжьынымкIэ, мэкъу-мэщымкIэ, зекIо-зыгъэпсэфыпIэхэмкIэ кIочIэшIухэр иIэх. Къыдэгъэ­кIыжьын лъэныкъом гъомлэ­пхъэшI, мэз хъызмэтым ыкIи пхъэм дэ­лэжьэгъэныр, машинэшIыныр ыкIи гъучIым зыщыдэлажьэхэрэр, электроэнергетикэр, гъэстыныпхъэ шхъуантIэм икъычIэщын анахь къахэщых. Пшъэрылъ шъхьаIэр — цIыфхэм ящыIэкIэ- псэукIэ къэIэтыгъэныр ары.

Адыгеим непэ нэбгырэ 468340-рэ щэпсэу, райониблымэ къо­джэ администрацие 46-рэ арыт, ахэм псэупIэ 224-рэ ахэхьэ, 5-р къэлэ шапхъэ зиIэх. Республикэ мэхьа­нэ зиIэ къэлитIу тишъо­лъыр ит — Мыекъуапэрэ Адыгэкъалэрэ.

Адыгеим ыубытырэ чIыналъэу квадратнэ километрэ мин 7800-рэ хъурэм лъэпкъ зэфэшъхьафи 100 фэдиз ис.

Сурэтхэр АР-м и Лъэпкъ музей къытIэкIигъэхьагъэх.