Идэхагъэ тарихъым къыщежьэ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм адыгэ шъуашэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон къыщызэIуахыгъ.

Лъэпкъ шъуашэм идэхагъэ уегъэгушхо. Хъулъфыгъэ ыкIи бзылъфыгъэ шъуашэхэр япчъагъэкIэ бэ мэхъух.

Урысыем итеатрэхэм яIофышIэхэм я Союз икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм итхьаматэу, Урысыем, Абхъазым, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Зыхьэ Заурбый шъуашэхэм якъэгъэлъэгъон зэрэзэхащагъэм къытегущыIэзэ, зы нэбгырэм иIофшIагъэ мэхьэнэ ин ритыгъ. Театрэм исурэтышI-модельерэу, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Даур Людмилэ иIэпэIэсэныгъэ къыхигъэщыгъ.

ЗэкIэ шъуашэхэр Даур Людмилэ ышIыгъэх. Исэнэхьат хэшIыкI зэрэфыриIэр къэгъэлъэ­гъоным къыщыхэзыгъэщыгъэ­хэм тядэIузэ зэгъэпшэнхэр тэшIых. ГъэшIэгъоныр шъуа­шэхэм яп­лъыгъэ урыс бзылъфыгъэхэм хэушъхьафыкIыгъэ пкъыгъохэм анаIэ зэратыра­дзагъэр ары.

Даур Людмилэ шъо зэфэшъхьафхэр егъэфедэх. Iуданэхэр ятеплъэкIэ зэрэзэфэмыдэхэм изакъоп удэзыхьыхырэр. Ды­шъэ идагъэхэр шъуашэхэм адештэх.

— Шъуашэ пэпчъ сурэтэу тесшIыхьэрэр сэр-сэрэу къэсэугупшысы, — къытиIуагъ Даур Людмилэ. — Спектаклэр агъэу­цуным ыпэкIэ зэхахьэхэм сахэ­лажьэ. Рольхэр къэзышIыщтхэм защысэгъэгъуазэ, артистым ироль зыфэдэми сыкIэупчIэ. Сыд фэдиз гупшысэ IофшIэным хэслъхьагъэми, адыгэ шъуашэр дунаим шIукIэ зэрэщашIэрэм купкIэу фэхъугъэр къэсэгъэ­нэжьы.

Илъэс 43-рэ хъугъэу Даур Людмилэ Адыгеим и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм Iоф щешIэ. Шъуашэу, щыгъынэу артистхэм афиды­гъэм ипчъагъэ къылъытагъэп. Анахь дахэу къыщыхъурэмкIэ теупчIыгъэп, зэкIэми ыгу ахилъхьэзэ зэришIыгъэхэм тыщыгъуаз. Лъэпкъ дахэу тэ, адыгэхэм, тызэрэщытыр, тарихъыр, шэн-хабзэхэр тишъуашэхэм къагъэлъа­гъохэу сурэтышI-модельерым елъытэ.

Адыгэ шъуашэм удэгущыIэ

Дунэе Адыгэ Хасэм ипрезидент иупчIэжьэгъоу МэщфэшIу Нэдждэт, Дунэе Адыгэ Хасэм (ДАХ-м) хэтэу, отставкэм щыIэ полковникэу, медицинэ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу ЦIыкIушъо Аслъан, ДАХ-м физкультурэмкIэ, спортымкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, зекIонымкIэ и Комитет ипащэу, Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м итхьаматэу Хъот Юныс Адыгэ теат­рэм иныбджэгъушIух. Ахэр зэмыплъыгъэхэ къэгъэлъэгъон аужырэ илъэсхэм титеатрэ щы­кIуагъэп. Шъуашэ пэпчъ пIоми хъунэу къыраIолIэщтыр ашIэ.

«Шапсыгъэ пшъашъ», «ТекIоныгъэм и Маф», «Мэдэя», «КъокIас», «Шыу маф», нэмыкI спектаклэхэм ахэлэжьэгъэ артистхэм ацIэхэр МэщфэшIу Нэдждэт къыреIох. ЗэдэгущыIэгъур ЦIыкIушъо Аслъанрэ Хъот Юнысрэ лъагъэкIуатэ. Артист цIэрыIоу Зыхьэ Заурбый къыщытхъухэзэ, адыгэ шъуашэр къекIоу зэрэгъэпсыгъэр, лъэпкъ шэн-хабзэхэр зэрихьанхэ зэрилъэкIырэр МэщфэшIу Нэдждэт къеIуатэ.

Адыгэ шъуашэр тищыIэныгъэ щыщ зэрэхъугъэр, Кавказым илъэпкъхэм зэраштагъэр, адыгэ шъуашэр тарихъ намысэу зэрэщытыр, фэшъхьафхэри зэ­хахьэм къыщаIотагъэх.

— Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэхэм Адыгэ Рес­— пуб­ликэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэр ахэлэжьэщт, — къытиIуагъ театрэм ихудожественнэ пащэ иIэнатIэ зыгъэцакIэу, Адыгэ Респуб­ликэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэ­шхоу, Къалмыкъым изаслуженнэ артистэу Хьакъуй Аслъан. — Артистхэм адыгэ шъуа­шэр ащыгъэу театрализованнэ едзыгъохэр къа­шIыщтых.

ЕмтIылъ Нурбый.