ЯшIошI къыраIотыкIы

Урысые Iофтхьабзэу «Билет в будущее» зыфиIорэр мы мафэхэм Москва щэкIо.

КIэлэеджакIохэм яшIошI­хэр къизыIотыкIырэ ыкIи ясурэтхэр зытет соци­альнэ рекламэм ипкъы­гъохэр Москва ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащагъэуцугъэх. ЗэкIэмкIи ныбжьыкIэ 37-м ясурэтхэр зытетхэр чIыпIэ зэфэшъхьафи 100-мэ ащагъэуцущтых.

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу проектэу «Билет в будущее» зыфиIорэр зэхащэ. ИлъэситIум къыкIоцI нэбгырэ миллион фэдиз ащ хэлэжьагъ. IофшIэным ипэшIорыгъэшъ зэфэхьысыжь къызэригъэлъэгъуагъэмкIэ, проектыр пстэуми агу рехьы. КIэлэцIыкIу мин 700 фэдизмэ платформэм ишIуагъэ аригъэкIыгъ.

НыбжьыкIэхэм ящыIэныгъэ гъогу зэрапхыщт сэнэхьатыр игъом къыхахыным мэхьанэшхо иI.

«Билет в будущее» зыфиIорэм хэлэжьэрэ Адыгеим щыщ Арина Бутенкэм врач сэнэхьатыр ыгу рехьы. Ащ ишIошIхэр къызыщыриIотыкIыхэрэр зытетхагъэр Москва иурамхэм ащыщ щыплъэ­гъущт.

Гъэхъагъэу ашIыгъэ­хэмкIэ Белгород, Омскэ хэкум, Буйнакскэ, Мые­къуапэ, Южно-Сахалинскэ, Краснодар краим, Новгород, Иваново, Черкесскэ, Къырым Республикэм, Тамбовскэ хэкум, Волгоград, Ижевскэ, Оренбург ыкIи нэмыкI чIыпIэхэм ащыщ ныбжьыкIэхэм адэгуащэх, анахьэу врач, кIэлэегъэджэ, биолог, ин­женер, IT-лъэныкъом испе­циалист сэнэхьатхэр арых къыхахыхэрэр.

Платформэу «bvbinfo.ru» зыфиIорэм шIуагъэ зэрэпылъыр бэмэ къаIо, тиIофшIэн зэрифэшъуашэу зэхэтщэным ащ нахь тыфещэ. Сигуапэу къыхэзгъэщымэ сшIоигъу къэралыгъор IэпыIэгъу къызэ­рэтфэхъурэр. ЫпкIэ хэмылъэу кIэлэцIыкIухэри, ны-тыхэри, кIэлэегъаджэ­хэри платформэм хэхьанхэ алъэкIы, — еIо проектэу «Билет в будущее» зыфиIорэм ифедеральнэ операторэу Иван Есиным.

ДЕЛЭКЪО Анет.