Типисьмэхэм къяжэх

Урысые ныбжьыкIэ организациеу «НыбжьыкIэ гвардием» икъутамэу Адыгеим щыIэм Iофтхьабзэу «Хэгъэгум иухъу­ма­кIохэр» зыфиIорэр зызэхищагъэр гъэтхэпэ мазэр ары.

Молодогвардейцэхэм зэралъэкIэу дзэ къулыкъу зыхьыхэрэми, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэми, мобилизацием хэфагъэхэми агу къыдащае. Мы лъэхъаным ныбжьыкIэхэм ямызакъоу, нахьыжъхэми, кIэлэеджа­кIохэми ахэм письмэхэр афатхых, сурэтхэр афа­гъэхьых.

Ахэр «НыбжьыкIэ гвардием» иштабэу Мыекъуапэ дэтым къырахьылIэх, къызэрахьылIэщтхэ чIыпIэхэр район администрациехэми ащызэхэщагъэх.

Письмэхэм зэкIэми ти­дзэкIолIхэм пытагъэрэ лIыхъужъныгъэрэ къызэрахафэрэр арытхагъ. Зэрарыгушхохэрэр, псаухэу къагъэзэжьынэу зэрэфаехэр къащаIох. АдыгеимкIэ молодогвардейцэхэм япащэу Бэрзэдж Асыет письмэ­хэм тиухъумакIохэр къызэряжэхэрэр къыIуагъ.