Процент 74-м агу рехьы

Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет макъэ къызэригъэIугъэмкIэ, ушэтынхэр зышIы­рэ сервисэу «Superyob» зыфиIорэм республикэм щы­псэухэрэм япроцент 74-м кешбэкыр зыщыщыр ашIэу ыкIи агъэфедэу ыгъэунэфыгъ.

Процент 39-м зекIо укIо­нымкIэ кешбэкым ишIуагъэ ашIэ, процент 35-м кешбэкым икъэбар зэхахыгъэу щыт, 26-м апэрэу зэхахэу къаIуагъ.

Къэлэдэсхэм япроцент 20-м кешбэкыр агъэфе­дэгъахэу е ащ зыфа­гъэхьазырэу щыт. Зыгъэ­псэфакIо мыкIощтхэри, турэу къащэфырэм ыуасэ щыщэу къэзыгъэзэжьырэ пчъагъэр зыфэдизым ымыгъэгумэкIыхэрэри ахэтых.

Адыгеир пштэмэ, ащ щыпсэурэ ятфэнэрэ пэпчъ изыгъэпсэфыгъо уахътэ къызысыкIэ кешбэкыр ыгъэфедэным фэхьазыр.