Орэдым фэкIорэ гъогур

РСФСР-м изаслуженнэ артисткэу, орэдыIо IэпэIэ­сагъэу КIыкI Зулхьаджэ адыгэ лъэпкъ орэдыр профессиональнэ сценэм къытырихьи къызиIуагъэр я ХХ-рэ лIэшIэгъум ия 50-рэ илъэсхэм агузэгу ары.

Зыфэдэр къэIотэгъое, зэчый гъэшIэгъон мэкъэгъэIорышIэнымкIэ зыхэ­лъыгъэ орэдыIоу З. КIыкIым «Гощэгъэгъым ­игъыбз» зыфиIорэмкIэ анахьэу зэрашIагъэр, ­адыгэ лъэпкъым ыгу къы­зэринагъэр ыкIи лъэпкъ культурэм зэрэхэхьагъэр. 1957-рэ илъэсым Кремлым исценэ, адыгэ народыр ежь ишIоигъоныгъэкIэ Урысыем зыгохьагъэр илъэс 400 зыщыхъугъэм, орэдыIом ар Москва къы­щиIуагъ.

КIыкI Зулхьадж Хьанашхъо ыпхъур къызыхъу­гъэр чъэпыогъум и 1-м илъэси 100 мэхъу.

ОрэдыIо анахь дэгъум имэфэкI ипэгъокIэу ­Лъэпкъ тхылъеджапIэм музыкэ­-нотэ литературэмкIэ иотдел мэфэкI къэгъэлъэгъо­нэу «Путь к песне» зыфиIорэр къыщызэIуахыгъ. Мы отделым ипащэу Гусарыкъо Сусанэ къызэриIуагъэмкIэ, ар мэфэ 20 зэIухыгъэщт.

ЭкспозициемкIэ мура­дэу зыфашIыгъэр, тхылъеджэхэм адыгэ культурэр, анахьэу лъэпкъ орэдыр, лIэшIэгъуныкъом зыухъумагъэу КIыкI Зулэ агу къагъэкIыжьыныр, зэлъя­гъэшIэгъэныр ары.

МузыкэмкIэ отделым литературэ гъэшIэгъоныбэ чIэлъ, тхылъ, статья ыкIи пластинкэхэу макъэр ­зытетхэр щызэра­хьэх. Арышъ, адыгэ орэдыIоу, щытхъушхо зыпылъ артисткэу КIыкI Зулэ итворчествэ пэблагъэ хъунхэу фаехэм мы отделым зыфагъэзэн алъэ­кIыщт.

Ежь къэгъэлъэгъонэу «Путь к песне» зыфиIоу, Зулэ имэфэкIышхо фэгъэ­хьыгъэр, гъэзет, журнал ыкIи тхылъ, сурэтхэмкIэ зэлъыпкIагъ. Щэч хэлъэп ахэм КIыкI Зулэ ищыIэныгъэ, итворчествэ, идунэететыкIагъэр, изэчый дахэ къызэрэзэIуахыгъэр Фондым иматериалхэр къэгъэлъэгъоным щагъэфедагъэх.
(Тикорр.).