МэкъэгъэIу

Адыгэ Республикэм иочылхэм я Палатэ ыпкIэ зыхэмылъ юридическэ IэпыIэгъу цIыфхэм ятыгъэным пае Iофтхьабзэу зэхищэрэм частичнэ мобилизацием иIофыгъохэри къыхеубытэх.

Очылхэу ащ хэлажьэхэрэм мыщ фэдэ телефонымкIэ (ыпкIэ хэмылъэу) шъуафытеон шъулъэкIыщт: 88005337874.