Адыгеим испорт псэуалъэ нэIуасэ фашIыгъэх

Я Х-рэ Дунэе форумэу «Урысыер — спорт хэгъэгушху» зыфиIоу Кемеровскэ хэкум щыкIорэм икъэгъэлъэгъон нэмыкI шъолъырхэм афэ­дэу тыгъуасэ Адыгеири телелъэмыдж шIыкIэм тетэу хэлэжьагъ.

Мы Iофтхьабзэм хэлэжьа­гъэхэм ащыщых Урысые Фе­дерацием и Президент иIэпыIэгъоу Игорь Левитиныр, Урысые Федерацием спортымкIэ иминистрэу Олег Матыциныр, Урысые Федерацием ишъолъырхэм яIэшъхьэтетхэр. Адыгеим ыцIэкIэ ащ хэлэжьагъ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Хэгъэгум ишъолъыри 10-мэ яспорт псэолъэ 11 фэдиз мыщ къыщагъэлъэгъуагъ. Ахэм зыкIэ ащыщыгъ къалэу Мыекъуапэ игимназиеу N 22-м къыпэIулъ спортивнэ площадкэр.

Игорь Левитиныр къафэгу­шIуагъ спорт инфраструктуракIэм игъэфедэн зэраублагъэм пае, ащ дакIоу къыхигъэщыгъ спортым ылъэныкъокIэ анахь стратегическэ пшъэрылъ шъхьа­Iэхэм ятегущыIэн мы Дунэе форумыр зэрэфэгъэхьыгъэр. Тренерхэм, кадрэхэм ягъэхьазырын, спортсмен ныбжьыкIэ­хэм япIун ямызакъоу спортым пылъ цIыфхэм нахь игъэкIо­тыгъэу къызфагъэфедэн алъэ­кIыщт товархэр хэгъэгум къыщыдэгъэкIыгъэнхэ фае.

«Непэ тэлъэгъу типромышленность а лъэныкъомкIэ гъэ­хъэгъэшхохэр зэришIыхэрэр. НэмыкI хэгъэгухэм тямыжэу, тэ тиспорт индустрие зэхэщагъэ зэрэхъущтым тегъэпсыхьэгъэ унэшъо гъэнэфагъэхэр тштэнхэ фае. Форумыр ары а лъэныкъомкIэ нахь тызгъэгъоза­гъэр», — къыIуагъ Игорь Левитиным.

Олег Матыцинри джащ фэдэу Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъ спортым ылъэныкъокIэ гъэхъагъэ хэлъэу проектхэр зэрагъэцэкIагъэхэм пае. Шъолъырхэм тапэкIи спортымкIэ гъэхъагъэхэр ашIынхэу ар афэлъэIуагъ.

«Форумым хэлэжьэрэ пстэуми, Урысыем ишъолъырхэм япащэхэм, тихьакIэхэу IэкIыб къэралхэм къарыкIыгъэхэм сызэрафэразэр къэсIонэу сыфай. Зым зыр къотын, опытэу аIэкIэлъымкIэ зэхъожьынхэ фае, урысые спортым тапэкIи хэхъоныгъэ ышIыным икъэ­кIуа­пIэу ахэр щытых», — къыIуагъ Олег Матыциным.

Адыгеим и ЛIышъхьэ федеральнэ проектэу «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» зыфиIорэм тетэу агъэпсыгъэ спорт псэолъакIэм нэIуасэ фишIыгъэх. Бюджет пстэуми къахэкIыгъэ ахъщэр сомэ миллион 26,3-рэ фэдиз мэхъу. Футболым, во­лейболым ыкIи баскетболым защафагъэсэным телъытагъэу площадкэр зэтырагъэпсыхьагъ. Къызщачъыхьащт, воркаутым зыщыпылъыщтхэ чIыпIэхэр ящыкIэгъэ Iэмэ-псымэхэмкIэ зэ­тегъэпсыхьагъэх. Тренировкэ зэ­фэшъхьафхэр зыщашIыщтхэри иIэх.

«Мы спортивнэ комплексыр Адыгэ Республикэм икъалэу Мыекъуапэ имикрорайонхэу анахь цIыфыбэ зыщыпсэухэрэм зыкIэ ащыщым, гимназиеу N 22-м, щагъэпсыгъ. ИлъэситIу фэдиз хъугъэу Урысыем иеджэпIэ анахь дэгъу 500-м ар ахэ­хьэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, респуб­ликэм щыпсэухэрэм япроцент 51-м ехъу ренэу физкульту­рэмрэ спортымрэ апылъых. ЛIышъхьэм къызэриIуагъэмкIэ, ащ фэдэ площадкэм ишIынрэ нэмыкI проектхэр пхырыщы­гъэнхэмрэ мэхьанэшхо яIэу щыт щыIэкIэ-псэукIэ тэрэз зиIэ цIыфхэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэнымкIэ.

Мы мэфэ дэдэм Темыр Осетием — Аланием, Чувашием, Татарстан, Свердловскэ, Брянскэ, Владимирскэ, Волгоградскэ, Курскэ хэкухэм ыкIи Краснодар краим спорт псэуалъэхэр къащызэIуахыгъэх.

Урысыем спортымкIэ иминистрэу Олег Матыциным икIэухым къыIуагъ форумым хэлэжьэгъэ шъолъыр пстэуми зэрафэразэр ыкIи тапэкIи псэолъакIэхэр джыри шIыгъэнхэ зэрэфаер къыхигъэщыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.