Адыгабзэм имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным фэшI

Лагерэу «Адыглэнд» зыфиIорэр мэфэкI шIыкIэм тетэу мы мафэхэм къызэIуахыгъ. Ар Iоныгъом и 26-м къыщегъэжьагъэу чъэпыогъум и 2-м нэс зыгъэпсэфыпIэу «Горная легенда» зыфиIорэм щыкIощт.
Республикэм игурыт еджапIэхэм якIэлэеджэкIо 60 фэдиз ащ хэлажьэ. Ахэр я 9— 11-рэ классхэм арысых. Адыга­бзэмкIэ район ыкIи къэлэ олимпиадэхэм текIоныгъэ къащыдэзыхыгъэхэр арых къырагъэблэгъагъэхэр. Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зы­хъугъэм ия 100-рэ илъэс къыдыхэлъытагъэу проектыр зэ­хащагъ. АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Минис­терствэ яIэпыIэгъоу ар рагъэ­кIокIы.

НыбжьыкIэхэм ныдэлъфы­бзэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр афызэхащэщтых. Ахэр адыгабзэкIэ гущы­Iэщтых, адыгэ хабзэр игъэкIотыгъэу зэрагъэшIэщт.
Лекциехэр, мастер-классхэр, квестхэр, творческэ зэIукIэгъу­хэр афызэхащэщтых. Адыгэхэм яшэн-хабзэхэр, хьакIэм зэрэпэгъокIыхэрэр къафаIотэщтых. Пшъэшъэжъыехэр дышъэ идэм, кIалэхэр гъучIым, тыжьыным, пхъэм пкъыгъо зэфэшъхьафхэр ахашIыкIынхэу фагъэсэщтых. ШIэныгъэлэжьхэм, журналистхэм, общественнэ IофышIэхэм нэIуасэ афэхъущтых. АдыгабзэкIэ творческэ ыкIи театральнэ мастер-классхэр яIэщтых.

Адыгэ хабзэр зэрэзэрагъа­шIэрэм дакIоу ар къэзыгъэ­лъэ­гъорэ Iофтхьабзэу хьакIэщым щызэхащэхэрэм ахэр ахэлэжьэщтых. Адыгэ джэгукIэ аухыщт.

Адыгабзэм имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэныр, нахь зэрагъэшIэныр ары пшъэрылъ шъхьаIэу зэхэщакIохэм зыфагъэуцу­жьырэр.

Адыгэ къэралыгъо универ­ситетым ныдэлъфыбзэм изэ­гъэшIэнкIэ IофшIэнышхо зэ­шIуехы. 2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу «Адыгэ диктант» атхы. 2022-рэ илъэсым Жэнэ Къырымызэ итхыгъэхэм афэ­гъэхьыгъэ Дунэе зэнэкъокъу зэхащагъ. Къэралыгъуи 5-мэ ыкIи Урысыем ишъолъыр 35-мэ къарыкIыгъэ кIэлэцIыкIухэр ащ хэлэжьагъэх.