АвтомобилыкIэхэмрэ автобусыкIэхэмрэ Адыгеим къащагъэх

ЦIыфхэм IэпыIэгъу псынкIэ зэрарагъэгъотырэ автомобилыкIэхэмрэ гурыт еджапIэхэм къа­фы­хагъэкIыгъэ автобусыкIэхэмрэ Адыгеим къа­щагъэх.

Урысыем промышленно­стымкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ сомэ миллион 43,5-рэ зытефэрэ автобус 13 гурыт еджапIэхэм апае къыщэфыгъ. Ахэр къалэу Мыекъуапэ, Адыгэ­къалэ, Кощхьэблэ, Тэхъутэмыкъое районхэм ягурыт еджапIэхэм аратыщтых. Мы аужырэ илъэси 6-м УФ-м промышленностымкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ пстэумкIи автобус 84-рэ Адыгэ Республикэм игурыт еджапIэхэм къаIэ­кIигъэ­хьагъ.

Джащ фэдэу Урысые Федерацием и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхэкIыгъэ сомэ миллион 46,5-мкIэ Iэпы­Iэгъу псынкIэ цIыфхэм зэра­рагъэгъотырэ автомобиль 12 къащэфыгъ. Джырэ шапхъэхэм адиштэу поликлиникэхэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэм телъытэгъэ шъолъыр программэм къыды­хэлъытагъэу сомэ миллиони 2,4-рэ зытефэгъэ санитар автомобили 3 къащэфыгъ. Илъэсыр къызихьагъэм щегъэжьа-гъэу республикэм имедицинэ учреждениехэм апае пстэумкIи санитар транспорт псынкIэ 14 къащэфыгъ. АхэмкIэ сыма­джэ­хэр медицинэ организациехэм анагъэсыщтых, медицинэ Iофы­шIэхэр сымаджэхэр зыщыпсэурэ чIыпIэхэм ащэщтых, биологическэ материалхэр зэращэщтых, чIыпIэ Iудзыгъэхэм ащы­псэухэрэм Iэзэгъу уцхэр аIэ­кIагъэхьащтых.

АвтобусыкIэхэр гурыт еджапIэхэм, автомобилыкIэхэр псау­ныгъэм икъэухъумэн фэгъэзэгъэ учреждениехэм аратыщтых. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

«Гъэсэныгъэм, псауныгъэм икъэухъумэн, социальнэ лъэныкъом ягъэкIэжьынкIэ илъэс заулэ хъугъэу Iофышхо зэшIо­тэхы. ГъэсэныгъэмкIэ анахь шъхьаIэр кIэлэцIыкIухэм шIэныгъэ куу ягъэгъотыгъэныр ары. Джащ пае гурыт еджапIэхэм амалэу яIэхэм зыкъятэгъэIэты, мылъкукIи, техникэкIи ахэр нахь зэтетэгъэпсыхьэх. КIэлэ­егъа­джэ­хэм тэ тызэряжэрэр кIэлэцIыкIухэм яегъэджэнкIэ ыкIи япIункIэ екIолIэкIэ тэрэз къыхахыныр, ахэм гъэсэныгъэ дэгъу арагъэгъотыныр ары. Псауныгъэм икъэухъумэнкIэ анахь шъхьаIэу щытыр сымаджэхэм яфэныкъоныгъэхэм нахь икъоу анаIэ атырагъэтыныр ары. Тэ тшIэрэр зэкIэ зытегъэпсыхьагъэр республикэм исхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зы­къегъэIэтыгъэныр ары», — къыIуагъ республикэм и ЛIы­шъхьэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу