Iофыгъо 17-мкIэ унашъохэр ашIыгъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Ха­сэм тыгъуасэ зичэзыу я XV-рэ зэхэсыгъо иIагъ.

Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, ми­нистрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ хэ-бзэ къулыкъухэм япащэхэр, чIыпIэ зы­гъэIорышIэжьын къулыкъухэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри. Iофтхьа­бзэр зэрищагъ Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

Зэхэсыгъом иповесткэ итыгъэ Iофыгъо 17-мкIэ парламентариехэм унэшъо гъэнэфагъэхэр аштагъэх. Джащ фэдэу 2022-рэ илъэсым иапэрэ мэзих шъолъыр бюджетыр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм изэфэ­хьысыжьхэр ашIыгъэх. АР-м финансхэмкIэ иминистрэу Виктор Орловым къызэриIуагъэмкIэ, ха­хъохэр — сомэ миллиард 16,9-рэ е гухэлъэу щыIэм ипроцент 54,2-рэ, хъарджхэр — сомэ миллиард 16,2-рэ е планым ипроцент 43,9-рэ мэхъу. Профицитыр сомэ миллион 681,2-рэ.

2022-рэ илъэсым ыкIи ащ къыкIэлъыкIощт 2023 — 2024-рэ ­илъэсхэм ателъытэгъэ республикэ бюджетым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэмкIэ АР-м иминистрэхэм я Кабинет предложениеу къыхьыгъэхэм депутатхэм дырагъэштагъ. Шъолъырым хахъоу иIэщтыр сомэ миллиардрэ миллиони 115,1-кIэ нахьыбэ зэрэхъущтым ар епхыгъ.

Повесткэм итыгъэ Iофыгъохэм къадыхэлъытагъэу законопроектхэу «Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэныр», «Физическэ культурэм ыкIи спортым фэгъэхьыгъ», «Адыгеим гъэсэныгъэр зэрэщызэхэщагъэр» зыфиIохэрэм, нэмыкI­хэми ахэплъагъэх, ятIонэрэ еджэгъумкIэ аштагъэх.